Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 28-ЕП
София, 1 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 10, буква „а“, чл. 11, чл. 127, ал. 1 и 2, чл. 128, ал. 1 – 6, чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 130, т. 1, чл. 131, чл. 132, ал. 1, чл. 133 – 137, чл. 139, ал. 1, чл. 140 – 145 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 352 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. Всяка партия може да участва в изборите за членове на Европейския парламент от Република България самостоятелно или в коалиция с други партии.
 2. Всяка партия може да участва в изборите за членове на Европейския парламент от Република България само в една коалиция.
 3. В изборите за членове на Европейския парламент от Република България може да участват партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия.

ІІ. Правила за наименования или абревиатура

 1. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на Указ № 53 от 19.03.2019 г. на президента (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.) за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
 2. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители (26 март 2017 г.), или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
 3. Забраната по т. 4 и т. 5 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на парламентарната група.
 4. Наименованието или абревиатурата на участващите в състава на коалицията партии може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.

ІІІ. Депозит за участие в изборите

 1. За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева по банкова сметка в Българската народна банка.
 2. Номерът на банковата сметка се обявява на интернет страницата на ЦИК.
 3. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво.

ІV. Регистрация на партиите

 1. В изборите за членове на Европейския парламент от Република България участват партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия.
 2. Не по-късно от 10 април 2019 г. (45 дни преди изборния ден) партиите представят в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 48-ЕП от изборните книжа). Заявлението се подписва от лицата, представляващи партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията.
 3. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) пълното или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация партията представя:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 19 март 2019 г. (датата на издаване на указа на президента за насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК;

д) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от партията лица (Приложение № 49-ЕП от изборните книжа). Регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личния номер, номера на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис.

Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност.

Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 27-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК.

е) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;

ж) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

з) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

и) изрично пълномощно от представляващите партията лица, в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

Личните данни по т. 14, буква „д“ се обработват и предоставят при спазване изискванията за тяхната защита.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 12, 13 и 14, а списъците по т. 14, буква „д“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 10 април 2019 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

 1. Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (10 април 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (20 април 2019 г.).

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 14, буква „д“, представени от партиите (Приложение № 49-ЕП от изборните книжа) не по-късно от 13 април 2019 г. (42 дни преди изборния ден) по ред, определен с решение на ЦИК.
 2. Когато проверката не е приключила до 10 април 2019 г. (45 дни преди изборния ден), партията се регистрира при условията на незавършена проверка.
 3. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (10 април 2019 г.) се установи от проверката на ГД „ГРАО“ към МРРБ на списъка по т. 14, буква „д“, че партията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК.

V. Регистрация на коалиции

 1. В изборите за членове на Европейския парламент от Република България участват коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия.
 2. Коалициите се регистрират в ЦИК въз основа на заявление (Приложение № 50-ЕП от изборните книжа), подписано от лицата, представляващи коалицията според решението за образуването й, подадено не по-късно от 10 април 2019 г. (45 дни преди изборния ден). Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.
 3. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията според решението за образуването й;

б) пълното или съкратено наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

г) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите и счетоводната отчетност на коалицията;

д) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация коалицията представя:

23.1. За всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 19 март 2019 г. (датата на издаване на указа на президента за насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващите партията;

в) образец от печата на партията;

г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация.

23.2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии.

23.3. Образец от подписите на лицата, представляващи коалицията.

23.4. Образец от печата на коалицията, ако има такъв.

23.5. Банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК.

23.6. Списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от коалицията лица (Приложение № 49-ЕП от изборните книжа). Регистрацията на коалицията може да бъде подкрепена и от избиратели граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личния номер, номера на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис. Всеки избирател може да участва само в един списък.

Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 27-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК.

23.7. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 от ИК (определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания), по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка.

23.8. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

23.9. Изрично пълномощно от представляващите коалицията лица, в случаите когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 21, 22 и 23, а списъците по т. 23.6. в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 10 април 2019 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часа на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

 1. Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (10 април 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (20 април 2019 г.).

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 23.6., представени от коалициите (Приложение № 49-ЕП от изборните книжа, не по-късно от 13 април 2019 г. (42 дни преди изборния ден) по ред, определен с решение на ЦИК.
 2. Когато проверката не е приключила до 10 април 2019 г. (45 дни преди изборния ден), коалицията се регистрира при условията на незавършена проверка.
 3. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (10 април 2019 г.) се установи от проверката на ГД „ГРАО“ на списъка по т. 23.6, че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК.

VІ. Промени в състава и/или наименованието на коалиция

 1. Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи се в напускане на партия/партии от състава на коалицията, включване на нови партии и/или промяна в наименованието, се заявяват не по-късно от 20 април 2019 г. (35 дни преди изборния ден) чрез подаване на заявление (Приложение № 61-ЕП от изборните книжа) от лицата, представляващи партията, или от представляващите коалицията лица. Към заявлението се представя решение на коалицията за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалиция.
 2. В случай че в коалицията се включват нови партии, те представят в ЦИК не по-късно от 20 април 2019 г. (35 дни преди изборния ден) документите по чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК (т. 23.1. от настоящото решение).
 3. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.
 4. В случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, ЦИК с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на коалицията. Коалицията запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в ЦИК. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията наименованието или абревиатурата на напусналата я партия.

Промените, настъпили в състава на коалиции, се отбелязват в регистъра на ЦИК (Приложение № 53-ЕП от изборните книжа) и в публичния регистър (Приложение № 54-ЕП от изборните книжа).

 1. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията не по-късно от 23 април 2019 г. (32 дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й. В същия срок ЦИК отбелязва в регистъра промените, настъпили в състава на коалиция.
 2. Партия, включена в състава на коалиция, не може да участва самостоятелно на изборите.
 3. Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от 10 април 2019 г. (45 дни преди изборния ден), напусне състава й, може да участва в изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на раздел IV от настоящото решение.

VІІ. Регистри и удостоверения

 1. За регистрация на всяка партия и коалиция, както и за промени в състава и/или наименованието на коалиция, ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 52-ЕП от изборните книжа), съответно в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 53-ЕП от изборните книжа) и в публичния електронен регистър (Приложение № 54-ЕП от изборните книжа).
 2. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 57-ЕП от изборните книжа), удостоверение за регистрация на коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 58-ЕП от изборните книжа) и удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (Приложение № 64-ЕП от изборните книжа).

VІІІ. Заличаване на регистрация на партия или коалиция

 1. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (23 април 2019 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на партията (Приложение № 62-ЕП от изборните книжа) или коалицията (Приложение № 63-ЕП от изборните книжа) до ЦИК, подписано от лицата, представляващи партията или коалицията или от изрично упълномощено лица. Към заявлението партията или коалицията прилага и решението за заличаване.
 2. Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответната партия или коалиция депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК.
 3. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява и в случаите, когато след извършване на проверката от Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ на списъците по т. 14, буква „д“ и т. 23.6. се установи, че партията или коалицията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, съответно чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК, и регистрацията й е заличена с решение на ЦИК.
 4. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на ЦИК по т. 40 или т. 41.

ІХ. Справка в списъците по т. 14, буква „д“ и т. 23.6.

 1. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъците по т. 14, буква „д“ и т. 23.6. по единен граждански номер. Справката се извършва онлайн чрез интернет страницата на ЦИК.

Х. Подаване на документи за регистрация

 1. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България от 9.00 ч. на 5 април 2019 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.
 2. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17.00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 17.00 ч. на 10 април 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 17,00 ч. на 20 април 2019 г.

 1. Не се изисква нотариална заверка на документите и книжата по ИК, освен в определените в него случаи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1588-НС / 02.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • № 1587-НС / 02.02.2023

  относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1586-НС / 02.02.2023

  относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения