Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 28-МИ
София, 14 юли 2011 г.

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 и чл. 90, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Незабавно след получаване на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., ЦИК го предава в ГД "ГРАО" в МРРБ за проверка на данните в него. Проверката на списъците се извършва по реда на вписването на партиите, които ги представят, в регистъра на ЦИК. 

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис и обхваща:

- за българските граждани - име и ЕГН;

- за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз - име, номер на удостоверението за пребиваване и дата на регистрация, посочена в него.

3. След като в хода на проверката се установят 7000 коректни записи, ГД "ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. При проверката на списъците се спазва следната процедура:

а) секретарят на ЦИК или друг изрично упълномощен член на ЦИК предава по опис приетия от комисията списък на избиратели по чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК на служител от ГД "ГРАО" в МРРБ.

В описа се посочват:

- наименованието на политическата партия;

- текстът „избори за общински съветници и кметове"

- датата и часът на постъпване на списъка в ЦИК;

- броят на листовете на списъка;

- заявеният от партията брой избиратели, вписани в списъка;

б) след проверка на данните от списъка ГД "ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра - за ГД "ГРАО" в МРРБ и за ЦИК, в който се посочват следните данни:

- заявеният брой на избирателите, участвали в списъка;

- брой проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой некоректни ЕГН;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой повторени записи в списъка;

* брой лица, участвали в предходни списъци за същия вид избор;

* брой неверни и непълни имена;

* брой на лица под 18 години;

* брой лица без избирателни права;

* брой несъответствия между имена и номер на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация в него;

в) протоколът по буква "б" се подписва от директора на ГД "ГРАО" в МРРБ и заедно със съответния списък се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ГД "ГРАО" в МРРБ и за ЦИК. Разписката се подписва от секретаря на ЦИК или от изрично упълномощен член на ЦИК и от служител на ГД "ГРАО" в МРРБ.

4. ГД „ГРАО" в МРРБ извършва проверка на списъците не по-късно от 11.08 2011 г. включително (72 дни преди изборния ден).

5. Централната избирателна комисия установява резултата от подписката на базата на извършената от ГД „ГРАО" проверка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения