Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2798-МИ
София, 3 септември 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Ибрахим Даргут – председател на Общинския съвет на ПП „ДПС“, община Гърмен, и вр.и.д. кмет на община Гърмен, срещу решения № 219, № 220 и № 221 от 27.08.2013 г. на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 777 от 28.08.2013 г. на ЦИК от Ибрахим Даргут - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", община Гърмен, срещу решения № 219, № 220 и № 221 от 27.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград, с които ОИК - Гърмен, в хипотезата на чл. 20, ал. 2 от ИК поради липса на необходимо мнозинство е приела атакуваните решения, с които е отхвърлила двата внесени проекта за приемане на решение по реда на т. 16.4. от Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК, с което да определи в пределите, посочени в чл. 35 от ИК, броя на членовете за всяка СИК на територията на изборния район поотделно.

Допълнително към преписката е постъпило становище с писмо от ОИК - Гърмен с вх. № 791 от 02.09.2013 г., към което е приложено решение № 227 от 02.09.2013 г. на ОИК - Гърмен, относно определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен на 29 септември 2013 г. и протокол от проведено заседание. С решение № 227 от 02.09.2013 г. ОИК - Гърмен е определила броя на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар съобразно броя на избирателите в съответните секции, намиращи се на територията на община Гърмен.

Поради обстоятелството, че след подаване на жалбата, по която е образувано настоящото производство, ОИК - Гърмен е взела необходимото решение съгласно т. 16.4. от Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК и е определила броя на членовете на секционните избирателни комисии на територията на изборния район, то и жалбата, макар и подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването към датата на обжалване, е недопустима към датата на произнасяне и следва да бъде оставена без разглеждане, а преписката прекратена.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ибрахим Даргут - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", община Гърмен, срещу решения № 219, № 220 и № 221 от 27.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград, и прекратява преписката.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения