Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2797-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 28 от 21.10.2015 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“, представлявано от Марио Валентин Маринов – председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Ангел Петров Петров, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 19.10.2015 г. от СГС, VІ-18 състав, по ф.д. № 848/2013 г.; пълномощно от Марио Валентин Маринов, представляващ сдружението, в полза на Ангел Петров Петров и пълномощно от Ангел Петров Петров в полза на 1090 (хиляда и деветдесет) лица – представители на „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 21.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондацията, и на лицата в управителните органи на фондацията се установява, че 984 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Сто и шест от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 984 упълномощени представители на „СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Севделина Спасова Спасова

2.       

Станчо Спасов Истатков

3.       

Мария Цветанова Пешева

4.       

Юлия Валентинова Иванова

5.       

Илия Кръстев Маринов

6.       

Кристина Илиева Маринова

7.       

Емил Миланов Истатков

8.       

Светла Венчова Истаткова

9.       

Яна Кънчова Петрова

10.  

Чайка Тодорова Борисова

11.  

Радослав Асенов Асенов

12.  

Камелия Валериева Петрова

13.  

Любомир Цветков Тончев

14.  

Снежана Евлогиева езекиева

15.  

Емилия Христова Петкова

16.  

Росица Каменова Първанова

17.  

Райка Кирилова Каменова

18.  

Анита Иванова Петрова

19.  

Владимир Красимиров Михайлов

20.  

Пламен Иванов Гатнев

21.  

Иван Митов Митов

22.  

Евелина Илиева Анастасова

23.  

Петя Нончова Петрова

24.  

Теодора Илиева Благоева

25.  

Антон Димитров Митров

26.  

Иван василев Кръстев

27.  

Георги Руменов Димитров

28.  

Тодор Найденов Тодоров

29.  

Калина Маркова Кирилова

30.  

Стефчо Тодоров Тодоров

31.  

Владимир Василев Върбанов

32.  

Христо Димитров Тодоров

33.  

Наталия Росенова Асенова

34.  

Ирина Вълчева Терзийска

35.  

Борислав Лазаринов Борисов

36.  

Надко Любенов Първанов

37.  

Милена Вескова Петрова

38.  

Росинка Стойчева Борисова

39.  

Николай Иванов Георгиев

40.  

Цветанка Петрова Танева

41.  

Малин Ангелов Иванов

42.  

Евелина Илиева Борисова

43.  

Цветана Бойчева Тодорова

44.  

Младенка Андреева Антонова

45.  

Светла Младенова Цолова

46.  

Анета Миланова Бранкова

47.  

Младенка Георгиева Иванова

48.  

Замфир Георгиев Иванов

49.  

Даниела Владимирова Якова

50.  

Даниела Вескова Николаева

51.  

Николай Рангелов Николаев

52.  

Светослав Митов Дионисиев

53.  

Румяна Атанасова Викторова

54.  

Христина Маноилова Костова

55.  

Лилия Петрова Каменова

56.  

Гинка Петрова Иванова

57.  

Поля Петрова Фидосова

58.  

Галя Николаева Владиславова

59.  

Евка Кръстева Горанова

60.  

Пламен Иванов Крумов

61.  

Гергана Кирилова Милорадова

62.  

Цветелина Дамянова Живкова

63.  

Златко Иванов Крумов

64.  

Владимир Илиев Живков

65.  

Цветанка Захариева Велкова

66.  

Христо Николов Христов

67.  

Мариела Димитрова Даракчийска

68.  

Виктория Петрова Димитрова

69.  

Иван Ангелов Иванов

70.  

Анелия Цветанова Георгиева

71.  

Ирена Ангелова Младенова

72.  

Елица Рангелова Евлогиева

73.  

Вяра Методиева Димитрова

74.  

Пламен Николов Цветанов

75.  

Бисер Симеонов Петков

76.  

Станислав Тодоров Иванов

77.  

Ирена Илиева Каранешева

78.  

Пламен Георгиев Георгиев

79.  

Палма Ценова Кажелянска

80.  

Георги Борисов Миланов

81.  

Беатрис Мариус Петкова

82.  

Крум Александров Стоянов

83.  

Ели Ангелова Альошева

84.  

Елена Пелова Апостолова

85.  

Христо Тодоров Тодоров

86.  

Венцеслав Стефанов Христов

87.  

Леда Венцеславова Христова

88.  

Радина Петрова Петрова

89.  

Иван Живков Иванов

90.  

Асен Петков Асенов

91.  

Красимира Любомирова Борисова

92.  

Борислав Александров Борисов

93.  

Снежанка Илиева Ангелова

94.  

Мартин Райчев Иванов

95.  

Теодора Калинова Георгиева

96.  

Симона Раднева Саздова

97.  

Петя Данчова Иванова

98.  

Цецка Кирилова Димитрова

99.  

Богой Славейков Димитров

100.                     

Трифон Методиев Трифонов

101.                     

Камелия Кирилова Трифонова

102.                     

Светослав Димчов Цеков

103.                     

Любомир Росенов Григоров

104.                     

Александър Илиев Михайлов

105.                     

Милена Георгиева Гераскова

106.                     

Евгени Методиев Герасков

107.                     

Цветанка Викторова Гераскова

108.                     

Полина Гераскова Сашова

109.                     

Гераско Сашов Герасимов

110.                     

Кирил Димитров Кирилов

111.                     

Пламка Иванова Кирилова

112.                     

Петър Младенов Петров

113.                     

Цветко Горанов Цветков

114.                     

Силва Пейчева Цветкова

115.                     

Николина Софрониева Вачева

116.                     

Деница Ангелова Тодорова

117.                     

Владимир Георгиев Ценков

118.                     

Цветомир Симеонов Симеонов

119.                     

Калинка Георгиева Тошева

120.                     

Ирена Николаева Ангелова

121.                     

Тихомир Кръстев Кръстев

122.                     

Елка Ангелова Лозанова

123.                     

Николай Владимиров Лозанов

124.                     

Параскева Димитрова Въглищарска

125.                     

Иванка Петрова Димитрова

126.                     

Севлин Александров Гоцов

127.                     

Милен Мариов Върбанов

128.                     

Мирослав Иванов Михайлов

129.                     

Велин Иренов Петков

130.                     

Мариела Иванова Петкова

131.                     

Здравко Кирилов Здравков

132.                     

Борислав Богданов Найденов

133.                     

Тодор Красимиров Захариев

134.                     

Серьожа Николаев Славчов

135.                     

Валентин Тодоров Николов

136.                     

Полина Младенова Младенова

137.                     

Михаела Младенова Петкова

138.                     

Ивета Борисова Методиева

139.                     

Симона Страхилова Николова

140.                     

Мариана Радкова Цветанова

141.                     

Ралица Петрова Езекиева

142.                     

Ванеса Тодорова Велкова

143.                     

Пенка Наумова Ангелова

144.                     

Павлина Симеонова Нисторова

145.                     

Томислав Бориславов Томов

146.                     

Дияна Илиева Сокерова

147.                     

Камелия Руменова Иванова

148.                     

Незабравка Кръстева Тодорова

149.                     

Цеца Иванова Димитрова

150.                     

Мариета Анитова Кирилова

151.                     

Вера Петкова Иванова

152.                     

Венцислав Стоянов Петров

153.                     

Младен Ангелов Тодоров

154.                     

Валентина Митова Младенова

155.                     

Яна митова Велкова

156.                     

Камен Веселинов Милчов

157.                     

Верка Петкова Йоцова

158.                     

Миглена Александрова Димитрова

159.                     

Здравко петров Иванов

160.                     

Марияна Петрова Димитрова

161.                     

Анатоли Веселинов Милчов

162.                     

Блага Михайлова Илиева

163.                     

Александрина Даниелова Иванова

164.                     

Алексей Костадинов Христов

165.                     

Памела Миткова Миланова

166.                     

Кемал Пламенов Миланов

167.                     

Милена Христова  Замфирова

168.                     

Боян Миронов Бончев

169.                     

Корнелия Цанева Бончева

170.                     

Силвия  Красимирова Линкова

171.                     

Диляна Добрева Славейкова

172.                     

Иванка Димова Горанова

173.                     

Красимир Методиев Кръстев

174.                     

Румяна Тодорова Петкова

175.                     

Кольо Стаменов Атанасов

176.                     

Рангел Маринов Димитров

177.                     

Захари Иванов Ангелов

178.                     

Борислав Рангелов Иванов

179.                     

Мирослав Асенов Димитров

180.                     

Атанас Тодоров Иванов

181.                     

Галя Николова Димитрова

182.                     

Боряна Кирилова Георгиева

183.                     

Анна Борисова Стефанова

184.                     

Илия Андреев Андреев

185.                     

Личко Борисов Панталеев

186.                     

Светла Борисова Панталеева

187.                     

Надка Иванова Георгиева

188.                     

Георги Викторов Станимиров

189.                     

Калоян Красимиров Станимиров

190.                     

Найден Спасов Младенов

191.                     

Русанка Станимирова Цанова

192.                     

Десислава Иванова Викторова

193.                     

Георги Иванов Иванов

194.                     

Михайл Каменов Томов

195.                     

Соня Красимирова Методиева

196.                     

Мито Александров Спасов

197.                     

Велизар Петков Димитров

198.                     

Асен Любомиров Борисов

199.                     

Кристофър Любомиров Борисов

200.                     

Любомир Борисов Димитров

201.                     

Ренета Антова Рангелова

202.                     

Кристиан Владимиров Василев

203.                     

Соня Пенчева Въткова-Станоева

204.                     

Емил Атанасов Стефанов

205.                     

Любомир Цветанов Шишков

206.                     

Кристофър Петров Зарчев

207.                     

Пламен Цветанов Шишков

208.                     

Соня Димитрова Иванова

209.                     

Ирена Тодорова Петрова

210.                     

Пенка Иванова Петрова

211.                     

Милчо Асенов Атанасов

212.                     

Габриел Стоянов Василев

213.                     

Наташка Антонова Заркова

214.                     

Веселин Йорданов Василев

215.                     

Венера Иванова Славейкова

216.                     

Владимир Цветанов Иванов

217.                     

Емил Гидонов Тошев

218.                     

Тодор Генадиев Тошев

219.                     

Румен Ваньов Борисов

220.                     

Илиян Георгиев Фердинантов

221.                     

Миглена Маринова Горанова

222.                     

Николинка Маринова Горанова

223.                     

Светослава Николаева Петрова

224.                     

Илия Алексиев Лазаров

225.                     

Арсен Любенов Арсенов

226.                     

Даниела Димитрова Петрова

227.                     

Вилиан Николаева Рангелова

228.                     

Денислав Цветанов Димитров

229.                     

Венелина Йорданова Киркова

230.                     

Веселин Николов Илиев

231.                     

Петя Веселинова Ангелова

232.                     

Видан Димитров Виданов

233.                     

Генчо Юлиев Тошев

234.                     

Христо Каменов Христов

235.                     

Борислава Богомилова Борисова

236.                     

Лада Арсенова Антова

237.                     

Мариян Георгиев Замфиров

238.                     

Аврам Георгиев Аврамов

239.                     

Иван Найденов Денков

240.                     

Ивелина Ивова Иванова

241.                     

Людмил Георгиев Любомиров

242.                     

Георги Цветанов Вълов

243.                     

Николинка Христова Евтимова

244.                     

Румен Иванов Калистров

245.                     

Георги Кирилов Милев

246.                     

Габриела Бисерова Момчилова

247.                     

Велика Николаева Симеонова

248.                     

Альоша Илиянов Илиев

249.                     

Валерия Кольова Здравкова

250.                     

Наско Йорданов Стоянов

251.                     

Беатрис Наскова Йорданова

252.                     

Ели Петрова Костова

253.                     

Юлия Цветанова Пенчева

254.                     

Десислава Николаева Цветанова

255.                     

Алберт Огнянов Йолов

256.                     

Тошко Огнянов Йолов

257.                     

Венцислав Иванов Василев

258.                     

Кирил Костодинов Киров

259.                     

Цветан Миленчов Цветанов

260.                     

Иван Василев Лозанов

261.                     

Люба Тодорова Йорданова

262.                     

Атанас Серафимов Николов

263.                     

Цветелин Володиев Цветанов

264.                     

Сергей Любенов Петков

265.                     

Иван Тодоров Иванов

266.                     

Ивана Ценова Иванова

267.                     

Станимир Николов Герасимов

268.                     

Гошо Тодоров георгиев

269.                     

Дора Благоева Цветкова

270.                     

Люба Михайлова Маринова

271.                     

Венета Арсенова Илиева

272.                     

Теменужка Миланова Пантева

273.                     

Евгения Ангелова Илиева

274.                     

Зорница    Георгиева   Цветанова

275.                     

Костадинка  Спасова  Иванова

276.                     

Илия  Петков  Атанасов

277.                     

Виолета   Атанасова  Павлова

278.                     

Христо  Димиров  Ников

279.                     

Николай  Георгиев  Атанасов

280.                     

Ангел  Николов  Георгиев

281.                     

Теменужка   Ангелова  Андреева

282.                     

Галя  Николаева   Георгиева

283.                     

Донка   Радкова   Бенова

284.                     

Асен  Илиев  Бенов

285.                     

Цветанка  Цветанова  Каменова

286.                     

Николинка Мирославова Борисова

287.                     

Надка  Георгиева  Каменова

288.                     

Маргарита  Сергеева  Радкова

289.                     

Нина  Василева  Радкова

290.                     

Анита  Любомирова   Петрова

291.                     

Анелия  Цветанова  Боянова

292.                     

Мариана  Григорова  Костадинова

293.                     

Петя  Любомирова   Георгиева

294.                     

Петко  Димитров  Петков

295.                     

Димитър  Данаилов  Димитров

296.                     

Цветана  Найденова  Тодорова

297.                     

Първолета  Петкова  Джорджевич

298.                     

Ангел  Петков  Иванов

299.                     

Мая  Георгиева  Симеонова

300.                     

Любомир  Дамянов  Вачов

301.                     

Бистра  Григорова  Атанасова

302.                     

Ерменка  Златкова  Томова

303.                     

Вергиня  Максимова   Андреева

304.                     

Галя  Симеонова  Каменова

305.                     

Маргарита  Филчова  Димитрова

306.                     

Димитър  Красимиров  Лилов

307.                     

Пламен  Емилов  Иванов

308.                     

Златко  Йорданов  Петров

309.                     

Десислава  Георгиева  Николова

310.                     

Анелия Валентинова Асенова

311.                     

Мерилин Сашова Кирилова

312.                     

Вена Цветанова Иванова

313.                     

Тунка Славчева Борисова

314.                     

Трифон Валентинов Кирилов

315.                     

Евдокия Росенова Янакиева

316.                     

Красимир Николов Петков

317.                     

Мариян Росенов Янакиев

318.                     

Трифон Крумов Трифонов

319.                     

Цветелин Арсенов Александров

320.                     

Едоард Бориславов Методиев

321.                     

Мая Йорданова Горанова

322.                     

Йонко Ганчев Арсенов

323.                     

Ивайло Стефанов Димитров

324.                     

Зоринка Асенова Каменова

325.                     

Станимир Гълъбонов Борисов

326.                     

Спасимир Петров Спасов

327.                     

Роска Горанова Георгиева

328.                     

Миглена Петрова Тошкова

329.                     

Ренета Арсова Костова

330.                     

Мирослав Методиев Милев

331.                     

Александър Тошков Огнянов

332.                     

Христо Костантинов Цанов

333.                     

Пенка Каменова Каменова

334.                     

Димитър Иванов Димитров

335.                     

Бойко Каменов Горанов

336.                     

Иван Димитров Асенов

337.                     

Костадина Рачева Радкова

338.                     

Гошко Параскевов Кръстев

339.                     

Боряна Асенова Борисова

340.                     

Венцислав Мигленов Тошков

341.                     

Аничка Симеонова Иванова

342.                     

Георги Кирилов Димитров

343.                     

Николай Добринов Георгиев

344.                     

Людмил Митков Йорданов

345.                     

Емилия Лазарова Горанова

346.                     

Георги Костадинов Спасов

347.                     

Зорница Валентинова Василева

348.                     

Силвия Маринова Маркова

349.                     

Тониела Евгениева Ангелова

350.                     

Божидар Костадинов Йолов

351.                     

Красимира Славчева Маринова

352.                     

Павлина Иванова Иванова

353.                     

Боян Петров Горанов

354.                     

Цветан Найденов Рачев

355.                     

Румен Николаев Йончев

356.                     

Зоя Тодорова Петкова

357.                     

Емилия Страхилова Илиева

358.                     

Марияна Иванова Трайкова

359.                     

Анелия Петрова Цекова

360.                     

Иван Митов Ценов

361.                     

Борислава Георгиева Рангелова

362.                     

Петър Иванов Петров

363.                     

Божидара Божкова Петрова

364.                     

Иванка Георгиева Илиева

365.                     

Цецка Славчева Михайлова

366.                     

Тодор Стефанов Симеонов

367.                     

Петя Димитрова Димитрова

368.                     

Венчо Тошев Павлов

369.                     

Лидия Йорданова Тодорова

370.                     

Николина Христова Павлова

371.                     

Бисер Иванов Цветанов

372.                     

Трифона Димитров Младенова

373.                     

Анелия Бориславова Димитрова

374.                     

Албена Бориславова Александрова

375.                     

Красимир Цветанов Кръстев

376.                     

Илияна Пламенова Тодорова

377.                     

Аксиния Маринова Николова

378.                     

Чавдар Рангелов Петров

379.                     

Венелин Рафаилов Исаев

380.                     

Димитрина Стефанова Димитрова- Исаева

381.                     

Иван Любенов Найденов

382.                     

Красимир Иванов Неофитов

383.                     

Славянка Цветанова Замфирова

384.                     

Камен Славчев Качов

385.                     

Илия Еманоелов Илиев

386.                     

Сълза Младенова Арабаджиева

387.                     

Надка Цветанова Русинова

388.                     

Цветослав Георгиев Софрониев

389.                     

Николай Методиев Гоцов

390.                     

Съветка Каменова Панкова

391.                     

Майкъл Красимиров Василев

392.                     

Румен Тодоров Игнатов

393.                     

Миглена Илиева Янакиева

394.                     

Емилия Цетанова Петрова

395.                     

Мая Кръстева Михова

396.                     

Емилия Цветанова Владимирова

397.                     

Ивелин Йорданов Василев

398.                     

Васил Петков Василев

399.                     

Анка Харалампиева Младенова

400.                     

Камен Първанов Григоров

401.                     

Димитър Йорданов Игнатов

402.                     

Анатоли Цветанов Нанков

403.                     

Борка Илиева Алекова

404.                     

Цветан Емилов Петров

405.                     

Димитър Цветков Здравков

406.                     

Цветелина Любомирова Цанкова

407.                     

Райна Петрова Ганчева

408.                     

Робертина Цветанова Робертинова

409.                     

Георги Албертинов Георгиев

410.                     

Славка Владимирова Ванкова

411.                     

Иван Ангелов Иванов

412.                     

Владислав Александров Владиславов

413.                     

Димчо Аврамов Митов

414.                     

Галина Асенова Генадиева

415.                     

Румен Емилов Цветанов

416.                     

Йордан Петров Георгиев

417.                     

Боян Трифонов Иванов

418.                     

Емилия Евгениева Маринова

419.                     

Стефка Борисова Тодорова

420.                     

Найден  Симеонов  Маринов

421.                     

Татяна  Александрова  Данова

422.                     

Тодорка  Найденова   Симеонова

423.                     

Светла  Любомирова  Костадинова

424.                     

Първолета  Любомирова  Костадинова

425.                     

Веселка  Петрова  Петрова

426.                     

Росица  Маринова  Пеева

427.                     

Петър  Филипов   Христов

428.                     

Надка  Кирилова  Харалампиева

429.                     

Дочка  Начкова  Иванова

430.                     

Мария  Димитрова  Христова

431.                     

Милен  Николаев  Николов

432.                     

Борислава  Радославова  Симеонова

433.                     

Лиляна  Иванова  Петкова

434.                     

Илиян  Даниелов  Игнатов

435.                     

Петрина  Иванова  Иванова

436.                     

Елена  Любомирова  Кръстева

437.                     

Лиляна  Александрова  Стойчкова

438.                     

Куно  Георгиев  Кунов

439.                     

Красимир  Георгиев  Кунов

440.                     

Милчо  Маринов   Ничев

441.                     

Борислав Петров Борисов

442.                     

Димитър Альошев Димитров

443.                     

Младенка  Николова  Димитрова

444.                     

Силва Николова Тодорова

445.                     

Снежка Аврамова Иванова

446.                     

Здравко Симеонов Иванов

447.                     

Асен Георгиев Асенов

448.                     

Костадинка Борисова  Асенова

449.                     

Тони Танов Николов

450.                     

Павлин Димитров Костадинов

451.                     

Мара Михайлова Димитрова

452.                     

Тонка Ангелова Методиева

453.                     

Тотка Христова Георгиева

454.                     

Вера  Костадинова Спиридонова

455.                     

Румяна  Тодорова  Костадинова

456.                     

Иво Митков Донков

457.                     

Славка Савина Николова

458.                     

Петър Игнатов Петров

459.                     

Ивка Руменова  Методиева

460.                     

Петрана Игнатова Иванова

461.                     

Румена Димитрова Борисова

462.                     

Найден Младенов Бацов

463.                     

Божидар Първанов Трендафилов

464.                     

Светлин Красимиров Савов

465.                     

Яна  Миткова Георгиева

466.                     

Любен Начков Данчев

467.                     

Калоян Красимиров Младенов

468.                     

Иван  Цвеков  Пенков

469.                     

Павлина  Никифорова  Пенкова

470.                     

Нина  Ангелова  Тодорова

471.                     

Зоя Димитрова  Найденова

472.                     

Валя  Костадинова  Георгиева

473.                     

Габриел  Александров  Георгиев

474.                     

Веселинка  Крумова  Танова

475.                     

Христинка  Цонова  Сотирова

476.                     

Сотир  Димитров  Сотиров

477.                     

Румен  Лилов  Михайлов

478.                     

Ралица  Георгиева  Александрова

479.                     

Петя  Жорова  Георгиева

480.                     

Анатоли  Найденов  Георгиев

481.                     

Невелин  Анатолиев  Найденов

482.                     

Валентин  Иванов  Йотов

483.                     

Виолета  Пенкова  Николова

484.                     

Цветана  Христова  Попова

485.                     

Митко  Върбанов  Трифонов

486.                     

Цеко  Борисов  Илиев

487.                     

Анатоли  Антонов  Илиев

488.                     

Лора  Цветанова  Господинова

489.                     

Мая  Спасова  Георгиева

490.                     

Спасимира  Иванова  Георгиева

491.                     

Моника  Иванова  Георгиева

492.                     

Ангел  Ангелов  Стоименов

493.                     

Васко  Петков  Митов

494.                     

Петя  Васкова  Митова

495.                     

Димчо  Младенов  Кръстев

496.                     

Надежда  Асенова  Драгиева

497.                     

Петра  Ангелова  Иванова

498.                     

Аделина  Иванова  Ангелова

499.                     

Антон  Илиев  Митов

500.                     

Цветелина  Веселинова  Ангелова

501.                     

Снежана  Спасова  Антова

502.                     

Александар Радков  Ангелов

503.                     

Борис  Каменов  Илиев

504.                     

Антон  Каменов  Илиев

505.                     

Иван  Нинов  Нинков

506.                     

Мария  Илиева  Монова

507.                     

Георги  Георгиев  Монов

508.                     

Пламен  Огнянов  Йосифов

509.                     

Славка  Илиева  Младенова

510.                     

Сергей  Валентинов  Младенов

511.                     

Николина Живкова Киркова

512.                     

Първолета Ангелова Петрова

513.                     

Велизар Христов Кръстев

514.                     

Геновева Ваньова Иванова

515.                     

Клариса Лилова Кирилова

516.                     

Цветан Руменов Кузманов

517.                     

Григор Бориславов

518.                     

Петьо Божидаров Петков

519.                     

Веселин Гоцов Христов

520.                     

Йордан Тодоров Младенов

521.                     

Георги Калинов Димитров

522.                     

Ефтим Василев Ефтимов

523.                     

Райна Каменова Мирчева

524.                     

Ангелина Димитрова Георгиева

525.                     

Росица Асенова Галионска

526.                     

Росица  Атанасова Русинова

527.                     

Веса Емилова Борисова

528.                     

Алекси Огнянов Любенов

529.                     

Иван Милетиев Динолов

530.                     

Даниела Мирославова Петрова

531.                     

Сеферин Тинчов Сеферинов

532.                     

Мирослав Горанов Тодоров

533.                     

Мариана Тошкова Тодорова

534.                     

Валентина Валентинова Маркова

535.                     

Надежда Фердинандова Лазарова

536.                     

Тодор Спасов Дишев

537.                     

Валери Емилов Младенов

538.                     

Красимир Руменов Петров

539.                     

Крум Димитров Курташев

540.                     

Емил  Илиев Асенов

541.                     

Даринка Георгиева Каменова

542.                     

Йорданка Цветанова Василева

543.                     

Ангел Първанов Георгиев

544.                     

Катя Тошкова Господинова

545.                     

Емил Петров Стоилов

546.                     

Людмила Славчева Павлова

547.                     

Камелия Асенова Крумова

548.                     

Иван Любенов Каменов

549.                     

Асен Валериев Кирилов

550.                     

Борислав Теофилов Илиев

551.                     

Божидар Миронов Илиев

552.                     

Иво Александров Илиев

553.                     

Ася Александрова Илиева

554.                     

Денислав Божидаров Миронов

555.                     

Кирил Миронов Илиев

556.                     

Борислав Валентинов Василев

557.                     

Марин Николаев Крумов

558.                     

Горан Николов Борисов

559.                     

Кирил Борисов Найденов

560.                     

Георги Христов Алексиев

561.                     

Петър Георгиев Христов

562.                     

Георги Димитров Ангелов

563.                     

Наташа Славчова Велкова

564.                     

Надя Любомирова Иванова

565.                     

Янко Юриев Костов

566.                     

Цветан Георгиев Ефремов

567.                     

Антон Петров Трайков

568.                     

Борислав Петров Трайков

569.                     

Румен Мирков Илиев

570.                     

Славейко Яков Костов

571.                     

Владимир Николов Тихомиров

572.                     

Иван Михайлов Иванов

573.                     

Ивайло Красимиров Благоев

574.                     

Любомир Сеферинов Славчев

575.                     

Михаил Иванов Пандов

576.                     

Георги Димитров Митов

577.                     

Пешка Каменова Младенова

578.                     

Атанаска Иванова Илиева

579.                     

Валя Ненкова Цветкова

580.                     

Цено Тодоров Цветков

581.                     

Санда Божинова Костадинова

582.                     

Елизабет Асенова Божилова

583.                     

Георги Дамянов Беслемежки

584.                     

Веселин Гаврилов Василев

585.                     

Галин Гергов Георгиев

586.                     

Малин Валентинов Любенов

587.                     

Денис Анетов Димитров

588.                     

Емилия Анетова Димитрова

589.                     

Харалампи Маринов Харалампиев

590.                     

Мариета Димитрова Митова

591.                     

Ценка Найденова Трифонова

592.                     

Красимир Стефанов Стефанов

593.                     

Младенка  Вескова Петкова

594.                     

Донка Станкова  Стефанова

595.                     

Мирослав Цветанов Каменов

596.                     

Георги Илиев Георгиев

597.                     

Виктория Минчева Георгиева

598.                     

Тодор Кирилов Борисов

599.                     

Тодор Благоев Иванов

600.                     

Мария  Иванова Стоилова

601.                     

Пена Младенова Николова

602.                     

Лидия Първанова Иванова

603.                     

Иван Благоев Иванов

604.                     

Веселин Петров Савов

605.                     

Николай Генов Йотов

606.                     

Йорданка Янчева Йотова

607.                     

Петра Микова Апостолова

608.                     

Мирослав Цветанов Стефанов

609.                     

Галина Веселинова Савова

610.                     

Янко Николаев Лазаров

611.                     

Искра Петрова Тодорова

612.                     

Иван Георгиев Лазаров

613.                     

Стефка  Христова Кирилова

614.                     

Иво Димитров Иванов

615.                     

Димитър Кирилов Христов

616.                     

Мария Димитрова Каменова

617.                     

Тихомир Веселинов Каменов

618.                     

Димитър Гергов Николов

619.                     

Дафина Христова Николова

620.                     

Анелия Димитрова Гергова

621.                     

Ангелинка Маринова Ангелова

622.                     

Цветана Методиева Маринова

623.                     

Веселин Маринов Ангелов

624.                     

Соня Борисова Младенова

625.                     

Росен Петков Петков

626.                     

Анатоли Иванов Атанасов

627.                     

Иван Атанасов Трайков

628.                     

Мая Кирилова Максимова

629.                     

Кирил Иванов Георгиев

630.                     

Теодора Руменова Стефанова

631.                     

Мария Антониева Александрова

632.                     

Румен Стефанов Петков

633.                     

Марин Ангелов Маринов

634.                     

Костадинка Иванова Пенкова

635.                     

Ваня Илиева Младенова

636.                     

Димитър Кръстев Жильов

637.                     

Таска Георгиева Младенова

638.                     

Ваня Борисова Алипиева

639.                     

Кирил Христов Васков

640.                     

Северина Красимирова  Николова

641.                     

Петър Николов Ангелов

642.                     

Верка Велкова Стефанова

643.                     

Красимир Николов Георгиев

644.                     

Рокса Христова Иванова

645.                     

Иван Цеков Иванов

646.                     

Маргарита Иванова Иванова

647.                     

Тодор Костадинов Иванов

648.                     

Никола Димитров Тодоров

649.                     

Йордан Цветков Петров

650.                     

Петрана Валеринова  Петрова

651.                     

Петър Богомилов Петров

652.                     

Венелин Ангелов Ангелов

653.                     

Димитрина Томова Петрова

654.                     

Снежана Петрова Иванова

655.                     

Иван Георгиев Иванов

656.                     

Марийка Тодорова Георгиева

657.                     

Лилия Иванова Иванова

658.                     

Иван Петров Иванов

659.                     

Цанка Петрова Каменова

660.                     

Капка Тодорова Ангелова

661.                     

Трендафил Владимиров Симеонов

662.                     

Пенка Петкова Симеонова

663.                     

Радка Русимова Никифорова

664.                     

Цецка Иванова Никифорова

665.                     

Мирослав Веселинов Миронов

666.                     

Иван Добрилов Иванов

667.                     

Кирил Христов Теофилов

668.                     

Антон Найденов Борисов

669.                     

Светослава Иванова Рибагина

670.                     

Петко Кирилов Христов

671.                     

Камен Христов Христов

672.                     

Борислав Горанов Георгиев

673.                     

Георги Христов Теофилов

674.                     

Пламен Весков Петков

675.                     

Красимир  Димитров Георгиев

676.                     

Светлослав Георгиев Петков

677.                     

Илонка Викторова Аврамова

678.                     

Петър Цветанов Петров

679.                     

Борислава Милчова Борисова

680.                     

Борислава Георгиева Цветкова

681.                     

Любомир Ангелов Иванов

682.                     

Тодор Цветанов Тодоров

683.                     

Петър Красимиров Георгиев

684.                     

Даниела Цветанова Илиева

685.                     

Добромир Силвиев Василев

686.                     

Миглена Любенова Тодорова

687.                     

Ваня Кирилова Несчерова

688.                     

Гергина Ангелова Белчева

689.                     

Петрана Маева Пламенова

690.                     

Спаска Даниелова Спасова

691.                     

Милчо Бориславов Иванов

692.                     

Пламен Бориславов Илиев

693.                     

Ивалина Ангелова Руменова

694.                     

Сашка Василева Славчева

695.                     

Ангел Руменов Ангелов

696.                     

Валери Руменов Георгиев

697.                     

Златка Найденова Илиева

698.                     

Милена Иванова Илиева

699.                     

Катя Илиева Кирова

700.                     

Пламенита Юриева Димитрова

701.                     

Тереза Юриева Димитрова

702.                     

Георги Бориславов Илиев

703.                     

Надежда Сашкова Панкова

704.                     

Милица Младенова Методиева

705.                     

Самир Каменов Николов

706.                     

Даниел Рангелов Илиев

707.                     

Ангел Асенов Ангелов

708.                     

Богдан Тошков Мечев

709.                     

Катя Цветанова Стефанова

710.                     

Елеонора Дочева Емилова

711.                     

Дочка Росенова Емилова

712.                     

Малина Райкова Петрова

713.                     

Татяна Василева Методиева

714.                     

Ангелина Кирилова Георгиева

715.                     

Асен Василев Борисов

716.                     

Радка Станкова Рачева

717.                     

Никола Борисов Банов

718.                     

Ралица Валентинова Йончева

719.                     

Мая Василева Иванова

720.                     

Красимир Благоев Коцев

721.                     

Янко Георгиев Любенов

722.                     

Лиляна Велкова Илиева

723.                     

Даниел Киров Илиев

724.                     

Данаил Данаилов Киров

725.                     

Ирина Велкова Цветкова

726.                     

Илиян Георгиев Кирилов

727.                     

Стефан Данаилов Киров

728.                     

Росица Сашкова Найденова

729.                     

Марияна Ангелова Илиева

730.                     

Иван Киров Илиев

731.                     

Иво Иванов Киров

732.                     

Мирослав Иванов Киров

733.                     

Пенка Борисова Кръсчева

734.                     

Милена Момчилова Михайлова

735.                     

Галин Красимиров Кирилов

736.                     

Милена Николова Горова

737.                     

Гена Николова Нончева

738.                     

Тодора Антонова Василева

739.                     

Георги Илиев Йончев

740.                     

Веса Богомилова Гергова

741.                     

Десислава Илиева Йончева

742.                     

Тинка Георгиев Георгиева

743.                     

Снежана Димитрова Цветанова

744.                     

Мирослав Евстасиев Цветанов

745.                     

Галя Богомилова Манчева

746.                     

Димитър Цветанов Евстасиев

747.                     

Николина Богданова Николова

748.                     

Емил Методиев Киков

749.                     

Светла Илиева Кирилова

750.                     

Светла Терзиева Илиева

751.                     

Валентин Василев Цаков

752.                     

Гергина Рамчова Петрова

753.                     

Теодор Борисов Александров

754.                     

Станислав Митков Илиев

755.                     

Мичо Илиев Маленков

756.                     

Бориска Господинова Русилова

757.                     

Бориска Александрова Борисова

758.                     

Милен Райчев Петров

759.                     

Анита Кирилова Огнянова

760.                     

Тодорка Огнянова Боянова

761.                     

Георги Борисов Гонов

762.                     

Милчо Иванов Киров

763.                     

Ивалина Николова Ангелова

764.                     

Мария Миткова Христова

765.                     

Ицко Методиев Ангелов

766.                     

Людмил Величков Здравков

767.                     

Веселка Кирилова Великова

768.                     

Кирил Милчев

769.                     

Илияна Тошкова Васкова

770.                     

Станимир Николов Иванов

771.                     

Радослав Галев Иванов

772.                     

Иванка Маркова Иванова

773.                     

Николай Миланов Иванов

774.                     

Роза Костандинова Калова

775.                     

Ивалина Миткова Качева

776.                     

Людмил Цветанов Димитров

777.                     

Димитър Цветанов Илиев

778.                     

Галина Георгиева Кирилова

779.                     

Валентина Славчева Димитрова

780.                     

Кирил Цветанов Личев

781.                     

Лиляна Кирилова Цветанова

782.                     

Андрей Руменов Ганев

783.                     

Николина Векикова Ганева

784.                     

Минко Борисов Кирилов

785.                     

Симеон Радков Симеонов

786.                     

Злата Илиева Ангелова

787.                     

Бисер Борисов Киров

788.                     

Бистра Огнянова Маринова

789.                     

Божидар Асенов Ангелов

790.                     

Мая Василева Рангелова

791.                     

Дака Методиева Рангелова

792.                     

Радка Пенева Кикова

793.                     

Росен Марянов Василев

794.                     

Надя Огнянова Аврамова

795.                     

Младена Ангелова Арсова

796.                     

Райко Марков Ангелов

797.                     

Илиянка Петрова Курчова

798.                     

Цветомир Кирилов Димитров

799.                     

Наталия Костова Бекова

800.                     

Калина Кирилова Димитрова

801.                     

Ганка Каменова Гонова

802.                     

Златомира Минкова Георгиева

803.                     

Радослав Георгиев Байрамов

804.                     

Цветелин Иванов Флоров

805.                     

Цветомира Кирчева Каменова

806.                     

Цветомир Методиев Кръстев

807.                     

Кирчо Методиев Арсов

808.                     

Ненка Славкова Арсова

809.                     

Георги Каменов Арсов

810.                     

Габриела Христова Георгиева

811.                     

Красимир Георгиев Каменов

812.                     

Данка Мичева Николова

813.                     

Виолета Иванова Ралчева

814.                     

Русалка Методиева Кирилова

815.                     

Валерия Валентинова Йончева

816.                     

Димитрина Атанасова Дойнова

817.                     

Николай Тошков Василев

818.                     

Цветомир Богданов Николов

819.                     

Милка Атанасова Михайлова

820.                     

Петко Велков Методиев

821.                     

Пепи Анатолиев Петров

822.                     

Жулиета Коцева Сиракова

823.                     

Красимира Светлинова Сиракова

824.                     

Васил Красимиров Манолов

825.                     

Васил Руменов Караджов

826.                     

Валентина Ангелова Тодорова

827.                     

Димитър Руменов Караджов

828.                     

Величко Красимиров Манолов

829.                     

Димитрина Иванова Илиева

830.                     

Марияна Илиева Каменова

831.                     

Милчо Насков Миланов

832.                     

Николаи Георгиев Йончев

833.                     

Николаи Руменов Димитров

834.                     

Венеса Красимирова Манолова

835.                     

Росен Йосифов Йосифов

836.                     

Мирослав Георгиев Йорданов

837.                     

Живко Спасов Петров

838.                     

Вилма Миткова Велкова

839.                     

Елена Илиева Господинова

840.                     

Соня Николова Колева

841.                     

Георги Николаев Георгиев

842.                     

Тимо Костов Илиев

843.                     

Татяна Рангелова Славчева

844.                     

Лидия Михайлова Йорданова

845.                     

Арени Генкова Тодорова

846.                     

Димитрана Петрова Джонова

847.                     

Иван Илиев Иванов

848.                     

Слави Борисов Славчев

849.                     

Василка Димитрова Гералийска

850.                     

Мария Илийевска - Костова

851.                     

Георги Йорданов Георгиев

852.                     

Илиана Иванова Митрова

853.                     

Габриела Георгиева Миткова

854.                     

Антоанета Василева Тодорова

855.                     

Георги Атанасов Георгиев

856.                     

Николай Атанасов Георгиев

857.                     

Звезделин Димитров Миланов

858.                     

Емил Атанасов Стефанов

859.                     

Димитър Борисов Любенов

860.                     

Данче Илиева Георгиева

861.                     

Илияна Любенова Макаринова- Петрова

862.                     

Любомира Цветомилова Петрова

863.                     

Бисер Спасов Панов

864.                     

Орлин Рангелов Манойлов

865.                     

Илиян Красимиров Илиев

866.                     

Надежда Иванова Петкова

867.                     

Ваньо Борисов Петков

868.                     

Магдалена Благоева Иванова

869.                     

Ваньо Василев Иванов

870.                     

Веселин Ваньов Василев

871.                     

Владимир Василев Иванов

872.                     

Мария Илиева Иванова

873.                     

Ваня Александрова Лозанова

874.                     

Камелия Стефкова Игнатова

875.                     

Иван Славчев Иванов

876.                     

Симеон Иванов Тодоров

877.                     

Елка Йорданова Тодорова

878.                     

Пламен Илиев Евгениев

879.                     

Мирослав Петров Митов

880.                     

Деян Мигленов Тодоров

881.                     

Александър Валентинов Якимов

882.                     

Камелия Славчова Антова

883.                     

Иван Тодоров Пашов

884.                     

Димитър Кирилов Димитров

885.                     

Персиян Петков Йорданов

886.                     

Петко Йорданов Ценков

887.                     

Елена Маркова Ангелова

888.                     

Снежана Иванова Михайлова

889.                     

Цветомир Антонов  Петров

890.                     

Димитър Борисов Асенов

891.                     

Емил Цветанов Тодоров

892.                     

Тамара Иванова Петрова

893.                     

Юлия Василева Ставрова

894.                     

Георги Костадинов Иванов

895.                     

Тодор Павлов Ставров

896.                     

Илка Георгиева Димитрова

897.                     

Иван Михов Костадинов

898.                     

Маргарита Мирчова Радева

899.                     

Роза Благоева Георгиева

900.                     

Иванка Павлова Ценова

901.                     

Росица Стефанова Ценкова

902.                     

Уляния  Винистонова Симеонова

903.                     

Милена Герасимова Колицова

904.                     

Калин Стефанов Михалков

905.                     

Красимир Валентинов Асенов

906.                     

Пламена Пламенова Цветанова

907.                     

Любка Костова Арсенова

908.                     

Георг Пепов Петков

909.                     

Надка Кирилова Михалкова

910.                     

Корнелия Петкова Кръстева

911.                     

Георги Иванов Георгиев

912.                     

Силвестър Георгиев Павлов

913.                     

Валери Петков Петков

914.                     

Ставри Ценков Димитров

915.                     

Венета Ценкова Георгиева

916.                     

Стефка Георгиева Янакиева

917.                     

Николай Иванов Димитров

918.                     

Велизар Ангелов Тачев

919.                     

Асен Борисов Янакиев

920.                     

Румяна Димитрова Димитричкова

921.                     

Ангел Иванов Найденов

922.                     

Мадлена Андреева Георгиева

923.                     

Мариана Сашова Йосифова

924.                     

Победа Борисова Спасова

925.                     

Венета Тончева Асенова

926.                     

Данчо Колов Трендафилов

927.                     

Пламен Витанов Цветков

928.                     

Илиян Иванов Каменов

929.                     

Андрей Христов Томов

930.                     

Дафинка Любенова Илиева

931.                     

Стефка Тодорова Цветанова

932.                     

Любка Борисова Йорданова

933.                     

Наташка Жинкова Вергилова

934.                     

Таско Цветанов Данчев

935.                     

Захарина Благоева Маринова

936.                     

Пенка Стефанова Каменова

937.                     

Вергиния Димитрова Ангелова

938.                     

Милена Кирилова Цветкова

939.                     

Кирил Захарие Михайлов

940.                     

Валентина Атанасова Захариева

941.                     

Десислав Кирилов Михайлов

942.                     

Веселка Илиева Матеева

943.                     

Тодорка Димитрова Цветанова

944.                     

Христина Любенова Венелинова

945.                     

Мариан Валентинов Монов

946.                     

Цветелин Ангелов Димитров

947.                     

Александра Тодорова Димитрова

948.                     

Щихрибан Цветомиров Димитров

949.                     

Димитър Борисов Цветанов

950.                     

Малина Тотева Младенова

951.                     

Юлиян Любенов Янков

952.                     

Илиана Георгиева Генова

953.                     

Димитър Стефанов Иванов

954.                     

Тодор Стефанов Димитров

955.                     

Стефан Георгиев Цветков

956.                     

Радослав Борисов Бенов

957.                     

Румяна Георгиева Цветкова

958.                     

Иван Лефтеринов Иванов

959.                     

Цветан Александров Илиев

960.                     

Йорданка Любомирова Борисова

961.                     

Антоанета Георгиева Ангелова

962.                     

Галина Викторова Недялкова

963.                     

Кирил Богомилов Кирилов

964.                     

Александър Генчов Димитров

965.                     

Йордан Младенов Каменов

966.                     

Цветелина Иванова Таранчокова

967.                     

Мариана Цветанова Воинова

968.                     

Явор Цветанов Любенов

969.                     

Виолина Климентова Иванова

970.                     

Първолета Русинова Ангелова

971.                     

Митко Рангелов Тодоров

972.                     

Данаил Ташков Дачков

973.                     

Наташа Тодорова Иванова

974.                     

Николай Стефанов Николов

975.                     

Мая Кръстева Йосифова

976.                     

Линка Василева Крумова

977.                     

Силвия Георгиева Петрова

978.                     

Веселка Ангелова Гльонцова

979.                     

Евгени Олегов Борисов

980.                     

Ивайло Златков Иванов

981.                     

Тома Асенов Борисов

982.                     

Тихомир Величков Курташев

983.                     

Жина Теодосиева Якова

984.                     

Петя Бойкова Борисова

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

Надка Иванова Асенова

Невалидно ЕГН

Мария Ангелова Пресиска

Невалидно

Цветомила Нончева Петрова

Невалидно ЕГН

Снежана Гаврилова Атанасова

Невалидно ЕГН

Еленка Здравкова Христова

Невалидно ЕГН

Данчо Достинов Иванов

Лицето е регистрирано за застъпник от Коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА МОНТАНА”

Албена Росенова Миланова

Невалидно ЕГН

Златка Софрониева Димитрова

Невалидно ЕГН

Димитър Миронов Димитров

Невалидно ЕГН

Цветомир Трифонов Методиев

Невалидно ЕГН

Веселин Милчов Илиев

Невалидно ЕГН

Величко Митков Миланов

Невалидно ЕГН

Сийка Целкова Цветкова

Невалидно ЕГН

Иван Тодоров Иванов

Лицето изчаква проверка за застъпник в  Коалиция „БСП – ЛЯВА ПРОМЯНА ЗА МОНТАНА”

Сашка Ангелова Тодорова

Невалидно ЕГН

Георги Петров Георгиев

Невалидно ЕГН

Първан Славейков Петров

Невалидно ЕГН

Йордан  Спасов  Иванов

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Радко  Ангелов  Георгиев

Невалидно ЕГН

Младен  Борисов  Младенов

Невалидно ЕГН

Борислав Татков Тодоров

Невалидно ЕГН

Сашо Кирилов Цанков

Невалидно ЕГН

Цветелин Красимиров Герасимов

Невалидно ЕГН

Зорка Петрова Маркова

Невалидно ЕГН

Камен Иванов Каменов

Невалидно ЕГН

Боряна Ивайлова Димитрова

Невалидно ЕГН

Таня Петкова Харитонова

Невалидно ЕГН

Елена Димитрова Димирова

Невалидно ЕГН

Никола  Александров  Иванов

Невалидно ЕГН

Николай  Ангелов   Георгиев

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

Таня Димитрова Николова

Лицето е регистрирано за застъпник от ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ

Красимир Савов Йосифов

Невалидно ЕГН

Стефка  Спасова  Димитрова

Лицето е регистрирано за застъпник от БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

Колю  Господинов  Петев

Невалидно ЕГН

Емилия  Милчова  Николова

Невалидно ЕГН

Галя Мирославова Симеонова

Невалидно ЕГН

Емил Кирилов Софрониев

Лицето е регистрирано за представител от Движение за права и свободи-ДПС

Илиян Герасимов Захариев

Невалидно ЕГН

Камен Георгиев Каменов

Невалидно ЕГН

Венцислав Ангелов Методиев

Невалидно ЕГН

Николай Георгиев Тодоров

Невалидно ЕГН

Цветелина Петрова Илиева

Невалидно ЕГН

Цветина Йорданова Господинова

Невалидно ЕГН

Елисавета Господинова Василева

Лицето е регистрирано за застъпник от ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ

Емилия Тачова Иванова

Невалидно ЕГН

Добрил Антонов Иванов

Невалидно ЕГН

Соня Младенова Йорданова

Невалидно ЕГН

Параскева Асенова  Райкова

Лицето е регистрирано за представител от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Александър Анатолиев Александров

Невалидно ЕГН

Ангел Валеринов Ангелов

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП ГЕРБ

Цветанка Ангелова Михайлова

Невалидно ЕГН

Магда Миленова Ангелова

Невалидно ЕГН

Николай  Димитров Найденов

Невалидно ЕГН

Андрей Красимиров Ангелов

Невалидно ЕГН

Мирчо Любенов Киров

Лицето е кандидат от НАРОДЕН СЪЮЗ в ОИК Вълчедръм

Мирослав Весков Борисов

Невалидно ЕГН

Цветелин Георгиев Славчев

Невалидно ЕГН

Иво Кирилов Йончев

Невалидно ЕГН

Маргарита Симеонова Трайкова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Румен Илиев Георгиев

Лицето е кандидат от ПП Политическо движение ЕВРОРОМА в ОИК Козлодуй

Николай Методиев Милчев

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Георги Иванов Ангелов

Невалидно ЕГН

Мариян Гошков Василев

Невалидно ЕГН

Марио Николов Борисов

Невалидно ЕГН

Валентин Георгиев Йончев

Невалидно ЕГН

Юла Спаскова Лозанова

Невалидно ЕГН

Бисер Величков Бориславов

Лицето е регистрирано за застъпник от Българска Социалдемокрация

Анка Найденова Курчова

Невалидно ЕГН

Звездана Асенова Илиева

Невалидно ЕГН

Илиян Киров Каменов

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Костантин Асенов Василев

Невалидно ЕГН

Марииела Стефанова Мичева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Николай Методиев Мичев

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Филипина Ангелова Георгиева

Невалидно ЕГН

Пламен Мирославов Костов

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Михаела Ангелова Георгиева

Невалидно ЕГН

Цветан Генов Канов

Невалидно ЕГН

Нина Кирилова Личева

Невалидно ЕГН

Илиян Кирчев Каменов

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Анатоли Петров Сираков

Невалидно ЕГН

Галя Цветанова Генова

Невалидно ЕГН

Филип Анатолиев Петров

Невалидно ЕГН

Лъчезар Сладунов Михайлов

Невалидно ЕГН

Кирил Милчев Киков

Невалидно ЕГН

Кирилка Василева Борисова

Невалидно ЕГН

Людмила Любенова Караджова

Невалидно ЕГН

Найден Мустафов Киков

Невалидно ЕГН

Николаи Мирославов Костов

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Тодорка Красимирова Манолова

Невалидно ЕГН

Димитрина Вълчева Георгиева

Невалидно ЕГН

Дилян Ангелов Ангелов

Невалидно ЕГН

Радка Петрова Томовa

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

Георги Валериев Кръстев

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

Цветелина Миланова Петрова

Лицето е регистрирано за застъпник от НАРОДЕН СЪЮЗ

Пламен Ванев Фидосков

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС

Ана Ваньова Иванова

Невалидно ЕГН

Митко Митов

Невалидно ЕГН

Ирена Тодорова Иванова

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС

Таня Младенова Антова

Лицето е регистрирано за застъпник от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

Младен Ценков Младенов

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС

Илия Методиев Михайлов

Невалидно ЕГН

Иван Петров Цеков

Невалидно ЕГН

Горанка Иванова Тасева

Невалидно ЕГН

Елеонора Кирилова Михайлова

Невалидно ЕГН

Симеон Борисов Венелинов

Невалидно ЕГН

Ивайло Цветанов Александров

Лицето е регистрирано за застъпник от РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения