Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2791-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Петър Илиев Якимов, представител на ПП ГЕРБ, против решение № 121 от 19.10.2015 г. на ОИК - Берковица

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Петър Илиев Якимов, представител на ПП ГЕРБ, против решение № 121 от 19.10.2015 г. на ОИК – Берковица, взето при хипотезата на чл.85, ал.4 от ИК, с което се оставя без уважение като неоснователен негов сигнал, заведен под №56/09.10.2015г.

Жалбата е подадена директно до ЦИК и е постъпила с вх. № МИ-10-349 от 20.10.2015г., а впоследствие преписката е постъпила надлежно окомплектована в ЦИК

В жалбата се прави оплакване за неправилност на обжалваното решение.

Иска се да бъде отменено от ЦИК .

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от надлежна страна, която имат правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледани по същество същата е основателна.

Случаят е вече разгледан , макар и по друга преписка и ЦИК се е произнесла със свое решение №2648-МИ, с което е отменила предишни две отхвърлителни решения и е дала ясни указания на ОИК-Берковица, които не са изпълнени с обжалваното по тази преписка решение.

С последното тази ОИК , в лицето на членовете и, които са гласували против предложението за изпълнение указанията, дадени в решението на ЦИК действа в нарушение на кодекса и решение на ЦИК.

ОИК-Берковица е постановила незаконосъобразно решение за отхвърляне при условие, че ЦИК е задължила последната да разгледа сигнала и да се произнесе по същество.

Също така ОИК–Берковица с немотивираните си и незаконосъобразни отхвърлителни решения прегражда пътя на длъжностното лице по чл.186, ал.1 от ИК да изпълни вменените му със същата правна норма задължения, като по този начин толерира нарушениеята на закона.

По тези съображения обжалваното решение е нищожно и тази нищожност следва да се прогласи, а преписката да се върне отново за изпълнението на задължителните указания на ЦИК за установяване на нарушенията на чл.183, ал.3 от ИК след като събере данни относно нарушителя или нарушителите. С оглед обстоятелството , че това решение на ЦИК се постановява ден преди датата на изборите следва да се дадат незабавни указания на и.д. кмета на общината да премахне и изземе агитационните материали, поставени в нарушение на ИК.

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, чл.186, ал.1 във връзка с чл.183, ал.3 от ИК и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 121 от 17.10.2015 г. на ОИК – Берковица.

УКАЗВА на ОИК-Берковица да се произнесе с решение по същество на сигнала , спазвайки указанията, дадени и в мотивната част на решение №2468-МИ на ЦИК и на настоящото решение.

УКАЗВА на и.д. кмета на община Берковица да премахне и изземе агитационните материали, поставени по улиците на гр.Берковица и местата, цитирани в мотивната част на решение №2468-МИ на ЦИК от 17.10.2015г. и по стълбовете на уличното осветление-общинска собственост, извън определените за това места.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения