Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2791-МИ
София, 26 август 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Ибрахим Даргут – председател на Общинския съвет на ПП „ДПС“, община Гърмен, и вр.и.д. кмет на община Гърмен, срещу решения № 213 от 22.08.2013 г. и № 214 от 22.08.2013 г. на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 757 от 23.08.2013 г. на ЦИК от Ибрахим Даргут - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", община Гърмен, и жалба № 758 от 23.08.2013 г. от Минка Сабриева Капитанова - вр.и.д. кмет на община Гърмен, срещу решения № 213 от 22.08.2013 г. и № 214 от 22.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград, с които ОИК - Гърмен, в хипотезата на чл. 20, ал. 2 от ИК поради липса на необходимо мнозинство е приела атакуваните решения, с които е отхвърлила двата внесени проекта за приемане на решение по реда на т. 16.4. от Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК, с което да определи в пределите, посочени в чл. 35 от ИК, броя на членовете за всяка СИК на територията на изборния район поотделно.

Първият жалбоподател намира, че атакуваното решение е незаконосъобразно, тъй като ОИК - Гърмен, е била длъжна да определи броя на членовете на всяка СИК поотделно и неопределянето им по същество препятства спокойното развитие на изборния процес. Сходни са и аргументите на втория жалбоподател, който в допълнение намира и че неприемането на решението за определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на изборния район препятства и в частност провеждането на консултациите за състава на СИК.

Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба от Минка Сабриева Капитанова - вр.и.д. кмет на община Гърмен, за недопустима, поради липса на правен интерес от оспорването, тъй като подателят не е участник в изборния процес, с оглед на което и същата следва да бъде оставена без разглеждане. Централната избирателна комисия счита, че липсата на решение по реда на т. 16.4. от Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК не препятства провеждането на консултации по реда на чл. 34 от ИК, доколкото макар и в относими граници, то новелата на чл. 35 от ИК указва максималния възможен брой на членовете на СИК на територията на изборния район, като следва да се добави, че в конкретния случай е налице пречка за постигане на съгласие между участниците в консултациите, но в същото време законодателят е предвидил резервната хипотеза на чл. 34, ал. 5 от ИК, с която е уредил назначаването на секционните комисии в случаите на непостигнато съгласие между участниците в тях. Именно с оглед на обстоятелството, че кметът на общината не е участник в консултациите, а орган, пред който те се провеждат, същият няма правен интерес от оспорване на атакуваните решения.

Централната избирателна комисия намира от Ибрахим Даргут - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", община Гърмен, за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.

Централната избирателна комисия изрично с Решение № 2783-МИ от 19 август 2013 г. е задължила общинските избирателни комисии, в т.ч. и ОИК - Гърмен, да приемат решение, с което след влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на съответната община ОИК да определят броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция в границите по чл. 35 от ИК. В конкретика това указание на ЦИК не е изпълнено, поради което и двете атакувани решения следва да бъдат отменени като незаконосъобразни, а преписката върната на ОИК - Гърмен за ново произнасяне съгласно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящата решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 20, ал. 2 in fine от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 758 от 23.08.2013 г. от Минка Сабриева Капитанова - вр.и.д. кмет на община Гърмен, срещу решения № 213 от 22.08.2013 г. и № 214 от 22.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград.

ОТМЕНЯ решения № 213 от 22.08.2013 г. и № 214 от 22.08.2013 г. на ОИК - Гърмен, област Благоевград, и връща преписката на ОИК - Гърмен за произнасяне съгласно мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения