Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 279-НС
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Петко Кущриев в качеството си на представител на ПП „Има такъв народ“ срещу решение № 60-НС от 13.06.2021 г. на РИК – Хасково

Постъпила е жалба с вх. № НС-15-454 от 16.06.2021 г. на ЦИК от Петко Кущриев в качеството си на представител на ПП „Има такъв народ“ срещу решение № 60-НС от 13.06.2021 г. на РИК – Хасково.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваното решение на РИК – Хасково. Жалбоподателят твърди, че разпределението на РИК – Хасково по отношение на ръководните длъжности не е съобразено с броя на гласоподавателите по секционни избирателни комисии, също така не е съобразено предложението на ПП „Има такъв народ“ за състав и ръководство на СИК в община Тополовград, като лица с адресни регистрации в конкретно населено място са преместени в друго населено място.

Към жалбата е представено пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов в качеството му на председател на политическа партия „Има такъв народ“ в полза на Виктория Димитрова Василева по отношение на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и пълномощно от Виктория Димитрова Василева за преупълномощаване на Петко Ангелов Кущриев, съгласно което предоставените права на упълномощеното лице в качеството му на областен координатор на ПП „Има такъв народ“ са само и единствено във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство в с. Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково на 27 юни 2021 г. Към жалбата липсват каквито и да било доказателства за наличие на представителна власт и надлежно упълномощаване на подателя на жалбата за представителство, в това число и с права за подаване на жалби пред РИК – Хасково и пред Централната избирателна комисия във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Централната избирателна комисия е дала указание с писмо с изх. № НС-10-259 от 20.06.2021 г. към политическа партия „Има такъв народ“ да представи най-късно до 13.00 ч. на 21 юни 2021 г. доказателства за представителната власт на Петко Ангелов Кущриев, подал жалбата от името на партията, като такива са представени в посочения срок.

 

 

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Хасково, а по същество – за неоснователна.

След запознаване с преписката в цялост ЦИК приема за установена следната фактическа обстановка:

Със свои решения № 19-НС от 28.05.2021 и № 28-НС от 01.06.2021 г. РИК – Хасково, за целите на провеждане на консултации по чл. 91 ИК и с оглед правилното разпределение на квотите на парламентарно представените партии и коалиции на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 6 и чл. 92, ал. 4 ИК във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК е определила съставът и ръководствата на СИК за съответните политически партии и коалиции за община Тополовград. От цитираните разпределения става ясно, че при прилагане на методиката по Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК за жалбоподателя, конкретно за община Тополовград, е предвидено разпределение, както следва:

- По решение № 19-НС от 28.05.2021 г. – 32 места, общо ръководен и членски състав;

- По решение № 28-НС от 01.06.2021 г. – 15 места – за ръководен състав.

Цитираните решения не са оспорени от което и да е от заинтересованите лица и са влезли в сила.

На 04.06.2021 г. в РИК  – Хасково, е представено писмо от кмета на община Тополовград с вх. № 34/04.06.2021 г., с което същият уведомява РИК – Хасково, за проведените консултации и че на същите не е постигнато съгласие за назначаване на поименните състави на СИК на територията на община Тополовград. Към писмото си кметът на община Тополовград прилага изискуемите документи по Решение № 124-НС/26.05.2021г. на ЦИК, а именно:

 1. Предложенията на партиите и коалициите.
 2. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или копие от решението за създаване на коалицията.
 3. Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт.
 4. Списъци на резервните членове на СИК, предложени от коалиция ГЕРБ-СДС, ПП „ДПС“ и коалиция „БСП за България“.
 5. Протокол от консултациите, проведени на 02.06.2021 г.
 6. Копие от съобщението за провеждане консултациите и начинът на оповестяването му.

Видно от представения от общинската администрация пред РИК протокол от 02.06.2021 г. на проведените консултации за съставите на СИК на територията на община Тополовград партиите и коалициите не са постигнали съгласие за разпределението на ръководния състав и редовите членове на отделните СИК.

На 07.06.2021 г. в РИК – Хасково допълнително е постъпило предложение за членове и ръководство на секционните избирателни комисии от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“.

На 13.06.2021 г., на редовно заседание, при присъствали 13 членове РИК – Хасково, е разгледала представените документи по цитираната преписка с вх. № 34/04.06.2021 г. След проведеното обсъждане е пристъпено към гласуване. От присъствалите 13 души, 13 са  гласували „ЗА“ и с решение № 60-НС РИК – Хасково, е назначила поименните състави на СИК за община Тополовград.

Срещу постановеното решение е и депозираната жалба, изпратена по компетентност на ЦИК.

По същество в жалбата не се съдържат данни за ощетяване на жалбоподателя в посока брой членове и брой ръководни длъжности, а единствено сочи, че РИК – Хасково, не е съобразила разпределението на ръководните длъжности с броя на избирателите в отделните секции и не е разгледано по същество предложението за състав на СИК от ПП „Има такъв народ“, като лица, членове на комисии с адресна регистрация в конкретно населено място, са преместени в друго населено място.

На база на посочената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия счита, че решение 60-НС от 13.06.2021 г. следва да бъде потвърдено по следните съображения:

Представените към писмото на кмета до районната избирателна комисия поименни предложения са същите, които се съдържат в решение 60-НС/13.06.2021 г. на РИК – Хасково. При проверката на ЦИК не се констатира несъответствие в прилагането на методиката за принципа на най-големия остатък, спазено е и квотното съотношение при разпределението между парламентарно представените партии, а при липса на постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 12 ИК районната избирателна комисия назначава съставите на СИК, именно съобразявайки предложенията на партиите, като действа при условията на оперативна самостоятелност, при съблюдаване на разпоредбите на описаните вече норми от ИК и гарантиране на спазване на принципа за квотно разпределение. Действително за част от секционните комисии в съдържанието на поименния списък има разместване на поименните предложения, подадени от политическия субект, но това не води до незаконосъобразност на решението, тъй като политическата партия има право да поиска да бъде извършена замяна на назначените членове на секционни комисии. В този смисъл, след като РИК е спазила нормативните изисквания и методическите указания по отношение на квотния принцип на ЦИК при назначаване на СИК, не са налице основания за отмяна на оспореното пред ЦИК решение за назначаване на СИК в община Тополовград.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 60-НС/13.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Хасково, с което са назначени поименните състави на СИК в община Тополовград.

Решението на РИК - Хасково, на основание чл. 73, ал. 1, изр. 2 ИК подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Хасково.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1216-НС / 05.08.2022

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1215-НС / 05.08.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

 • № 1214-НС / 05.08.2022

  относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

 • всички решения