Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 279-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лозница, област Разград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-134 от 11.08.2011 г. от кмета на община Лозница, област Разград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 01.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Лозница.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател на ОИК в община Лозница.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Лозница, област Разград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Георгиева Костадинова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Сунай Ахмедов Мухаремов

 

СЕКРЕТАР:

Галя Димитрова Илиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Сабри Велиев Дурльов

 

 

Али Мусов Кацаров

 

 

Станко Василев Василев

 

 

Туркие Ахмедова Кунгьова

 

 

Станислав Валев Стефанов

 

 

Хава Ахмедова Алиева

 

 

Нина Петрова Кючукова-Койчева

 

 

Мария Петрова Златкова

 

 

Панайот Тодоров Панов

 

 

Виктория Йосифова Мизурска

 

 

Ферди Вижданов Ахмедов

 

 

Росица Димитрова Капралова

 

 

Хатидже Салихова Кальонска

 

 

Николай Георгиев Кочанов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:47 часа

Календар

Решения

  • № 495-ЕП/НР / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в район „Централен“, община Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национален референдум през 2013 г.

  • № 494-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 493-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Димитровград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • всички решения