Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2789-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: отказ на регистрация на сдружение ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 27 от 21.10.2015 г. от сдружение ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА“, представлявано от Петьо Анастасов Хаджиев – председател на УС на сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 16.10.2015 г. от СГС, VІ-10 състав, по ф.д. № 501/2013 г.; пълномощно от Петьо Анастасов Хаджиев в полза на 285 (двеста осемдесет и пет) лица, представители на ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА“; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На 22.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени като наблюдатели, заявени от сдружение ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 85 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. Двеста лица не отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

При проверката е установено, че членовете на УС на сдружението Станислав Иванов Косаков – кандидат на НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ регистриран с Решение № 905-МИ от 20.09.2015 г. на ОИК – Столична община, , лицето изчаква проверка за наблюдател в сдружение ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ, Марин Евлогиев Григоров – кандидат на НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, регистриран с решение № 0091 от 22.09.2015 г. на ОИК – Своге, Николай Цветанов Цветков – кандидат на НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, регистриран с решение № 905-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Столична община, и Младен Александров Младенов кандидат на НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, регистриран с решение № 160 от 21.09.2015 г. на ОИК –Варна.

Заявлението на сдружение ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА“ и приложените документи са съобразени с формалните изисквания на разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ИК, но въпреки това следва да бъде отказана регистрацията поради противоречие с целта на участие на българските неправителствени организации с наблюдатели в изборния процес.

Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс като наблюдатели се регистрират упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации.

Предвид предметното съдържание на законодателната уредба относно правата на наблюдателите същите представляват физически лица, упълномощени от български неправителствени организации, които осъществяват независимо, обективно и безпристрастно наблюдение на изборния процес.

В случая е налице обвързаност на лицата Станислав Иванов Косаков, Марин Евлогиев Григоров, Николай Цветанов Цветков и Младен Александров Младенов като участващи в ръководния орган на сдружението, а също така и като регистрирани кандидати, поради което участието на тази организация като наблюдател в изборите не би осигурила целта за прозрачност, демократичност и честност в изборния процес и каквато би следвало да осъществява като неправителствена

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 и чл. 116, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение ДВИЖЕНИЕ „ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА“ като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения