Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2788-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 (14-5) от 23.10.2015 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, подписано от представляващия Калоян Маринов Трулев, регистрирано с Решение на ЦИК № 2633-МИ/НР от 16.10.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Калоян Маринов Трулев, представляващ сдружението, в полза на 20 (двадесет) лица упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 19.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 17 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Три от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Петър Тодоров Чивийски

2.       

Мариела Петрова Георгиева

3.       

Елена Стоилова Чивийска

4.       

Христина Христова Власева

5.       

Христо Красимиров Георгиев

6.       

Невяна Димитрова Лазарова-Добрева

7.       

Ангел Валентинов Виденов

8.       

Владимир Кирилов Кирилов

9.       

Мариана Илиева Янудова

10.  

Денислав Иванов Михов

11.  

Борис Вангелов Николов

12.  

Любомир Лъчезаров Куцаров

13.  

Кристиян Ненчев Генков

14.  

Йордан Георгиев Памуков

15.  

Стефан Георгиев Франгов

16.  

Даниела Стойкова Ангелова

17.  

Цанимир Ангелов Ангелов

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

Димитър Георгиев Бачев

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

Ася Петрова Добрева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Фондация „ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ“

Ивета Кирилова Латева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения