Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2787-ПВР/МИ
София, 26 август 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девин, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № 744/21.08.2013 г. от Салих Аршински - председател на Областния съвет на ДПС - Смолян, за промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян. Предлага се на мястото на Здравка Стефанова Василева - член на ОИК, да бъде назначен Владимир Ивов Адъров. Към предложението са приложени: молба от Здравка Стефанова Василева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование на Халиме Юсеин Терзи и  пълномощно в полза на Салих Рамадан Аршински.

Постъпило е предложение с вх. № 753/23.08.2013 г., подписано от председателя на ОбС на БСП - гр. Девин, за промяна в ОИК - Девин. Предлага се на мястото на Стоян Владимиров Георгиев - член на ОИК, да бъде назначена Росица Владимирова Георгиева. Към предложението са приложени: заявление от Стоян Владимиров Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Девин; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за давършено висше образование на Росица Владимирова Георгиева и 1 бр. пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Здравка Стефанова Василева, ЕГН...., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Стоян Владимиров Георгиев, ЕГН ...., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Владимир Ивов Адъров, ЕГН....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Росица Владимирова Георгиева, ЕГН....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения