Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2786-ПВР/МИ
София, 26 август 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белене, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 737/16.08.2013 г. от д-р Бистра Павловска - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Белене. Приложени са молби за освобожаване от състава на ОИК - Белене от Даниел Пламенов Минев, Светла Георгиева Савова и Цветомира Матеева Арабаджиева. Предлага се на тяхно място да бъдат назначени за членове на ОИК - Белене, Стефан Лоринов Томов, Силвия Димитрова Христанова и Ралица Александрова Ангелова. Налице са изискуемите документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16 от ИК по отношение на предложените за членове на ОИК: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Даниел Пламенов Минев, ЕГН...., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Светла Георгиева Савова, ЕГН...., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Цветомира Матеева Арабаджиева, ЕГН....., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Стефан Лоринов Томов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Силвия Димитрова Христанова, ЕГН...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Ралица Александрова Ангелова, ЕГН.....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения