Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2785-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, срещу с решение № 267-МИ от 19.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-13-26/22.10.2015 г. от Милен Петров Ангелов срещу решение № 267-МИ от 19.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново, с което ОИК – Велико Търново е отказала регистрацията на Милен Петров Ангелов като независим кандидат за общински съветник в община Велико Търново

Жалбоподателят счита, че решението на ОИК – Велико Търново, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като комисията не е изпълнила решение на Върховния административен съд по адм.д. № 11883/2015 г. Излага съображения, че неправилно ОИК при постановяване на оспорваното решение е взела предвид като нови доказателства постъпилите 52 бр. декларации от лица за заличаването им от подписката в негова подкрепа. Според жалбоподателят декларациите сами по себе си не представляват доказателство, че подписите, положени от лицата в подписката, не са техни и това обстоятелство може да се установи по друг ред. Твърди, че единственият валиден документ е протоколът на ТЗ „ГРАО“, който е установил наличието на 545 коректни записа. Прави искане за предсрочно прекратяване пълномощията на членовете на ОИК поради неизпълнение на правомощията им съгласно разпоредбите на ИК. Моли Централната избирателна комисия в изпълнение на решението на Върховния административен съд да отмени решението като неправилно и незаконосъобразно.

Постъпило е и писмено становище по жалбата от ОИК – Велико Търново.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената преписка, установи следното:

При постановяване на решение № 267 от 19.10.2015 г. ОИК – Велико Търново, е взела предвид обстоятелството, че на 19.10.2015 г. са постъпили 52 бр. декларации от лица, фигуриращи в подписката, с твърдения, че след като са се запознали със същата, са установили, че имената им фигурират там, без да са се подписвали. Общинската избирателна комисия, след като се е запознала с мотивите към решението на ВАС относно тълкуването на влязло в сила решение № 10781/2015 г. по адм.д. № 11883/2015 г., е приела, че при регистрацията на независимия кандидат следва да се съобрази с всички законови изисквания на ИК, както и с фактите и обстоятелствата, които не са били предмет на отказа за регистрация, произнесен с решение № 233/07.10.2015 г. на ОИК. Общинската избирателна комисия е приела, че подписката на независимия кандидат не отговаря на изискванията на чл. 414, ал. 4 и чл. 416, ал. 4 от ИК, тъй като съдържа по-малко от 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат.

Централната избирателна комисия счита, че решението ОИК – Велико Търново, е правилно и законосъобразно. При вземане на решението комисията правилно е съобразила, че подписката на кандидата не е подкрепена от минимум 500 избиратели. Това е така, тъй като от декларациите на 52 лица се установява, че не са се подписали в подкрепа на кандидата за общински съветник, независимо че фигурират имената им. При проверката на подписката от ТЗ „ГРАО“ не са били взети предвид тези декларации, тъй като лицата са установили в един по-късен етап, че фигурират в същата. Смисълът на подписката е реална подкрепа за независимия кандидат, а не просто събиране на имена и подписи. В конкретния случай, видно от декларациите на лицата, се установява, че същите не го подкрепят, поради което правилно ОИК не е взела предвид техните „подписи“ в подписката.

Решението на общинска избирателна комисия Велико Търново е правилно и законосъобразно и на основание чл. 414, ал. 3 от ИК, която разпоредба регламентира крайния срок за регистрация на кандидатските листи. Изборният процес е сложен и последователен, поради което е обвързан с преклузивни срокове, чието спазване е задължително. Това е така, тъй като след регистрацията на кандидатските листи се съставят и утвърждават бюлетините, които се отпечатват по определен ред в законоустановен срок. Към настоящия момент бюлетините за общински съветници и кметове в изборите на 25 октомври 2015 г. са отпечатани и предадени на съответните общински администрации.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, срещу с решение № 267-МИ от 19.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения