Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2785-ПВР/МИ
София, 26 август 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Трън, област Перник

Постъпило е предложение с вх. № 733 от 15.08.2013 г. от д-р Вяра Церовска - областен координатор на ПП „ГЕРБ" съгласно пълномощно № КО-Г-093 от 16.07.2013 г. Към предложението е приложено заявление от Валентина Емилова Димитрова за освобождаване от длъжност член на ОИК - Трън. На нейно място се предлага да бъде назначена за член на ОИК - Трън Цветелина Йорданова Василева. Налице са изискуемите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 16 от ИК - декларация; копие от лична карта; копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Трън, област Перник, Валентина Емилова Димитрова, ЕГН..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Трън, област Перник, Цветелина Йорданова Василева, ЕГН ........

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения