Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2782-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариана Пенова Иванчовска – упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, срещу решение № 88 от 18.10.2015 г. на ОИК – Искър

Постъпила е жалба чрез ОИК – Искър, с вх. № МИ-15-1489 от 21.10.2015 г. от Мариана Пенова Иванчовска – упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, срещу решение № 88 от 18.10.2015 г. на ОИК – Искър.

В жалбата се твърди, че решение № 88 от 18.10.2015 г. на ОИК – Искър, е неправилно и незаконосъобразно и се иска неговата отмяна.

Към жалбата са приложени: решение № 88 от 18.10.2015 г. на ОИК – Искър, пълномощно на упълномощената да представлява коалицията и декларация от Георги Гатов Монов.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява основателна, а решението на ОИК Искър незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

В жалбата се твърди, че разпространения от коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ плакат на издигнатите кандидати не нарушава по никакъв начин разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, съгласно който се забранява използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Твърди се, че решението на ОИК е немотивирано, без да е ясно по какъв начин ОИК е достигнала до този правен извод. Уточняват се и причините, поради които в изготвения плакат липсва снимката на един от регистрираните от коалицията кандидати - № 3 Георги Гатов Монов. Представя се като допълнително доказателство декларация от Георги Гатов Монов, в която той заявява, че не е засегнат от липсата на снимка в плаката и личната му чест и име не са накърнени. Същият декларира, че за съдържанието на плаката е предварително уведомен.

Централната избирателна комисия, след като се запозна подробно с жалбата и преписката, предоставена от ОИК – Искър, приема за установено следното:

Общинската избирателна комисия – Искър се е самосезирала във връзка с разпространен плакат на коалиция „Народен съюз“, на издигнатите кандидати за общински съветници. Във връзка с това е направила запитване до ЦИК относно липсата на снимка на един от кандидатите в плаката, регистриран под № 3 в листата, поради което подредбата на снимките на кандидатите в плаката е променена и навежда доводи в запитването, че това пренареждане ще доведе до подвеждане на избирателите при гласуването. Иска от ЦИК указания, за предприемане на съответните действия. С писмо изх. № МИ-15-1387 от 17.10.2015 г. ЦИК е уведомила ОИК, че следва да се произнесе по компетентност съобразно разпоредбата чл. 183, ал. 4 от ИК. В протокол № 31 от заседание на ОИК на 18.10.2015 г. е обективирано становище на комисията, че с разпространения плакат се нарушават добрите нрави, честта и доброто име на регистрирания под № 3 кандидат за общински съветник - Георги Гатов Монов. Това становище е изведено като диспозитив в решение № 88 от 18.10.2015 г. на ОИК – Искър, заедно с указания към кмета на общината за предприемане на действия чл. 186, ал. 1 от ИК.

Въз основа на така установените обстоятелства Централната избирателна комисия приема, че ОИК Искър неправилно е изтълкувала както писмото на ЦИК, така и разпоредбата чл. 183, ал. 4 от ИК, поради което е приела незаконосъобразно решение. Разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В този смисъл всички политически субекти участващи в предизборната кампания, следва да не употребяват в своите агитационни материали, призиви, с които нарушават добрите нрави и честта и доброто име на кандидатите. Видно от агитационния материал, чрез него не се изразяват призиви, позиция от кандидат или от самата коалиция във вреда на друг кандидат. Същият не се съдържа враждебна или дискриминационна реч, нито омраза или клеветнически изказвания към друг политически субект, какъвто всъщност е и точният смисъл на забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК. Липсата на снимка на един от кандидатите по никакъв начин не ощетява кандидат на друга политическа сила и не представлява нарушение по цитирания или по друг текст от ИК. От друга страна, нито една политическа сила няма интерес да уронва честта и доброто име на собствените си кандидати, доколкото чрез тях цели изборен успех. В допълнение и самият кандидат заявява, че не е засегнат от липсата на негова снимка в плаката и личната му чест и добро име не са накърнени, а също така заявява, че е предварително уведомен за съдържанието на плаката. От гореизложеното ЦИК намира, че агитационния материал не нарушава изискванията на ИК относно водене на предизборната кампания, решението на ОИК е немотивирано и не съдържа правни изводи за взетото решение и следва да бъде отменено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 88 от 18.10.2015 г. на ОИК – Искър, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения