Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2782
София, 19 август 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Георгиев Миндов – кандидат за длъжността „главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия“

Постъпила е жалба с вх. № 736 от 16.08.2013 г. от Красимир Георгиев Миндов - кандидат за длъжността „главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия" против решение на комисията, назначена със Заповед № К-06/25.07.2013 г. на ЦИК, съгласно извлечение от протокол № 1 на комисията от 14.08.2013 г., в частта относно определяне на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса.

Съгласно цитираното решение на конкурсната комисия жалбоподателят не се допуска до конкурса за длъжността „главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия" поради липса на професионален опит или придобит ранг.

За жалбоподателя е налице правен интерес от обжалване на решението на конкурсната комисия. Жалбата е подадена в срок на основание чл. 10в, ал. 4 от Закона за държавния служител, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана от Централната избирателна комисия в качеството й на орган по назначаването.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Конкурсът за длъжността „главен секретар в администрацията на ЦИК" е обявен със Заповед № К-02/10.07.2013 г. на ЦИК и обявлението е публикувано на 29.07.2013 г. на сайта на ЦИК, в Административния регистър, както и в централен ежедневник. В срока за подаване на документи - 12.08.2013 г., жалбоподателят е подал заявление по образец с вх. № 13 от 12.08.2013 г., към което е приложил копия от официални документи за удостоверяване наличието на изискуемите условия за кандидатстване. Съгласно т. ІІ от обявлението за конкурса минималната образователна степен е магистър, а изискуемият професионален опит е 7 години или ІV старши ранг. Видно от представените от жалбоподателя документи, в т.ч. копие от трудова книжка № 354, издадена от Геологопроучвателен обект в гр. Панагюрище на 15.VІІ.1972 г., не е налице изискуемият професионален опит - 7 години, по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. Към заявлението, както и към жалбата не е представен документ за придобит изискуем ранг - ІV старши.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10в, ал. 4 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 20, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Красимир Георгиев Миндов с вх. № 736 от 16.08.2013 г. против решение на комисията, назначена със Заповед № К-06/25.07.2013 г. на ЦИК, с което жалбоподателят не е допуснат до конкурса за длъжността „главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения