Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2781-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ за нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК в агитационен видеоклип на доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД излъчен на 20.10.2015 г.

Постъпил е сигнал от Георги Лозанов – председател на СЕМ с вх. № МИ-20-299 от 21.10.2015 г., на ЦИК, в който е посочено, че при извършване на наблюдение на кампанията за местни избори 2015 г. са установили, че на 20.10.2015 г. от 20:00:42 часа до 20:01:40 часа в програмата „СКАТ“ на доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД е излъчен видеоматериал в нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК по отношение на кандидата за кмет на община Котел Младен Русев.

Към сигнала е приложен технически носител с видеозапис излъчен в програмата „СКАТ“ на 20.10.2015 г. от 20:00:42 часа до 20:01:40 часа.

Централната избирателна комисия извърши проверка, запозна се с видеозаписа и установи, че същия е излъчен в програмата на телевизия „СКАТ“ на 20.10.2015 г. Видеозаписът е с продължителност 56 секунди и може да се прегледа на интернет страницата на телевизия „СКАТ“ под наименование „ДПС заблуждава хората в Котел“. Излъчен е под формата на новина, но по същество е агитационен материал в полза на партия „Национален фронт за спасение на България“.

Централната избирателна комисия установи нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, забраняваща използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, от казаното от диктора и от изявление на включено във видеоматериала лице. Нарушението на законовата разпоредба се изразява в изказване на диктора „….с цел измитането на ДПС от общината….“ след дванадесетата секунда, както и казаното от друго лице „…ДПС заблуждава избирателите, слага плакат с един еничарин и отдолу изобщо не пише кой го подкрепя….“ между 42-та и 51 секунда, на фона на предизборен плакат на ДПС на кандидата за кмет на община Котел Младен Русев.

С излъчването на тези кадри и казаното в тях се нарушава забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, като политическите субекти участващи в предизборната кампания, следва да се въздържат и да не употребяват в своите агитационни материали, призиви, с които нарушават добрите нрави и честта и доброто име на кандидатите. Забраната обхваща и въздържане от призиви и позиции от всички лица във вреда на друг кандидат или политически субект, враждебна или дискриминационна реч, омраза или клеветнически изказвания. Такива нарушения във вреда на кандидат и политическа сила недвусмислено се установяват във видеоматериала.

Съгласно чл. 186, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия е органът, който трябва да постанови спиране на разпространението на агитационния клип, тъй като разпространението му е в повече от един изборен район.

Съгласно §1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от доставчика на медийна услуга „СКАТ“ ООД, доколкото носи редакционната отговорност за излъчваното съдържание в програмата на телевизия „СКАТ“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 22, 23 и 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, а именно: агитационен видеозапис излъчен в програмата на телевизия „СКАТ“ на 20.10.2015 г. с продължителност 56 секунди на доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД.

ПОСТАНОВЯВА премахване на видеоматериала от съдържанието на интернет страницата на телевизията.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на „СКАТ“ ООД, с ЕИК 0294005632, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Зорница, до бл. 39, представлявано от Валери Симеонов Симеонов, ЕГН …, за извършеното нарушение.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област Бургас за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2843-МИ/

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения