Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2780-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 33 от 22.10.2015 г. от фондация „ЦЕНТЪР ЗА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ“, представлявано от Марио Йорданов Милушев – директор на фондацията, чрез пълномощника Калин Свиленов Димитров, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 19.10.2015 г. от СГС, VІ-20 състав, по ф.д. № 90/2015 г.; пълномощно от Марио Йорданов Милушев в полза на Калин Свиленов Димитров и в полза на 16 (шестнадесет) лица – представители на „ЦЕНТЪР ЗА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ“; списък, подписан от представляващия фондацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 22.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондацията, и на лицата в управителните органи на фондацията се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „ЦЕНТЪР ЗА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощени представители на фондация „ЦЕНТЪР ЗА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Сийка Генова Генова

2.       

Павлина Николаева Крачолова

3.       

Янко Петров Пенчев

4.       

Илиян Георгиев Кисьов

5.       

Райна Цачева Вълчева

6.       

Георги Илиев Кисьов

7.       

Венко Ангелов Асенов

8.       

Татяна Асенова Иванова

9.       

Стелияна Василева Станчева

10.  

Павлин Петров Георгиев

11.  

Петър Илиев Мишев

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

Илийчо Трендафилов Славев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Радка Маринова Кръстева

Лицето е регистрирано за застъпник от 1118 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Момчил Милчев Николов

Лицето изчаква проверка за застъпник в 1118 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Лицето е регистрирано за застъпник от 1118 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Весела Иванова Банчева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Петко Георгиев Петков

Изчаква проверка за застъпник в РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения