Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 278-НС
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Станислав Иванов Богдански – пълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, срещу Решение № 60-НС от 15.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Благоевград

В Централната избирателна комисия чрез Районна избирателна комисия – Благоевград, е постъпила жалба с вх. № 195 от 18.06.2021 г. от Станислав Иванов Богдански – пълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, срещу Решение № 60-НС от 15.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Благоевград, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Благоевград в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В жалбата се твърди, че съгласно Решение № 111-МИ от 24.05.2021 г. на ЦИК при назначаване съставите на СИК разпределението следва да бъде равномерно по отношение териториалното разпределение, а така също и с оглед големината на СИК според броя на гласоподавателите.

Жалбоподателят твърди, че на ПП „Има такъв народ“ се полагат 30 председателски позиции, като при сортиране на СИК по брой гласоподаватели ПП „Има такъв народ“ няма председателска позиция в първите 23 СИК, както и в първите 11 СИК, находящи се в села на територията на община Благоевград.

В заключение, жалбоподателят отправя искане да бъдат разменени позициите на председател в СИК 118 и 121, в СИК 124 и  96, както и в СИК 134 и 130.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и със съответното мнозинство.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Благоевград, а по същество – за неоснователна.

Видно от представените документи по преписката, свързана с жалбата, разпределението на членовете на СИК, определени с Решение № 60-НС от 15.06.2021г. на РИК – Благоевград, са съобразени с Решение № 124-НС от 26.05.2021г. на ЦИК. Съгласно методическите указания към решението са предвидени 232 места за ПП „Има такъв народ“, от които 89 ръководни места, в т. ч. 30 председателски. Съгласно методическите указания към решението са разпределени и местата за останалите партии и коалиции.

Посоченото от жалбоподателя Решение № 111-МИ от 24.05.2021 г. на ЦИК е несъотносимо към изборите за народни представители. В Решение № 124-НС от 26.05.2021г. на ЦИК, с което са уредени процедурите по назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., има изискване при назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, да се разпределят равномерно на територията на общината. Видно от Приложение 1 към Решение № 60-НС от 15.06.2021 г. на РИК – Благоевград е, че партиите и коалициите имат свои представители във всички секции на територията на общината.

Съгласно чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, когато няма постигнато съгласие, РИК назначава членовете на СИК по направените предложенията на партиите и коалициите от консултациите. Районна избирателна комисия – Благоевград, има оперативна самостоятелност да назначи секционните избирателни комисии по направените предложения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 60-НС от 15.06.2021 г. на РИК – Благоевград, и отхвърля жалбата на Станислав Иванов Богдански – пълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, срещу Решение № 60-НС от 15.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Благоевград.

ВРЪЩА административната преписка на РИК в Първи изборен район – Благоевградски.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград, чрез РИК в Първи изборен район – Благоевградски, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения