Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2779-ПВР/МИ
София, 14 август 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник, назначена с Решение № 264-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № 725/12.08.2013 г. от вр. и.д. кмет на община Ковачевци Любомир Цветков, за промена в съства на ОИК - Ковачевци, област Перник. Предлага се на мястото на члена на комисията Александър Драгомиров Тодоров да бъде назначен Христо Бойков Павлов. Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 301 от 06.07.2013 г.; предложение от „Синята коалиция"; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Христо Бойков Павлов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на Александър Драгомиров Тодоров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ковачевци, област Перник, Христо Бойков Павлов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения