Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2777-МИ/НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 (1-5) от 23.10.2015 г. и вх. № 6 (6-4) от 23.10.2015 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател на УС на сдружението, регистрирана с Решение на ЦИК № 2398-МИ от 29 септември 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление вх. № 1 (1-5) от 23.10.2015 г. и заявление вх. № 6 (6-4) от 23.10.2015 г. от същото сдружение за регистрация за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. и за регистрация като наблюдатели на същите лица.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 25-НР от книжата за референдума) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 11 (единадесет) лица – представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На 19.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени като наблюдатели, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 264 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. Шест от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., и че следва да ги регистрира с едно решение като наблюдатели на изборите за общински съветници и за кметове и като наблюдатели в националния референдум.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Нено Димитров Миндилов

2.       

Сашо Ганчев Чакъров

3.       

Велин Ангелов Атанасов

4.       

Александър Асенов Марчев

5.       

Митко Кузманов Карагьозов

6.       

Лиляна Драгоманова Трифонова

7.       

Видин Йорданов Григоров

8.       

Стефан Йосков Балкански

9.       

Георги Ангелов Димитров

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

Име, презиме, фамилия

 

Илия Славчев Насков

Лицето изчаква проверка за застъпник в Движение за права и свободи-ДПС

Маргарита Стоилова Цветанова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения