Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2776-МИ
София, 25 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Луковит, област Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-135 от 24.10.2023 г. от Мария Динова – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промяна в състава на ОИК – Луковит. Предлага се на мястото на Йордан Василев Василев – член на ОИК, да бъде назначена Еленка Стефанова Недкова.

Към предложението са приложени: заявление от Йордан Василев Василев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Еленка Стефанова Недкова и пълномощно в полза на Мария Денчева Динова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Луковит, област Ловеч, Йордан Василев Василев, ЕГН .., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Луковит, област Ловеч, Еленка Стефанова Недкова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения