Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2775-МИ
София, 25 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14-1 от 24.10.2023 г. от Румяна Христова Дечева – представляваща сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“, чрез Марио Донев Русинов, регистрирано с Решение № 2741-МИ от 20 октомври 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Румяна Христова Дечева – представляваща сдружението, в полза на Марио Донев Русинов;

- декларации по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) – 9 (девет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 9 (девет) упълномощени представители на сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕКИТЕ ПРАВА – БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Румяна Христова Дечева

 

2.       

Розалина Петрова Гьобеклиева-Балтова

 

3.       

Михаил Петров Василев

 

4.       

Александър Николаев Александров

 

5.       

Ивилина Вергинова Алексиева-Робинсън

 

6.       

Ивайло Чавдаров Пенчев

 

7.       

Филип Радостинов Василев

 

8.       

Яна Вескова Обрешкова

 

9.       

Михаил Орлинов Панев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения