Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2775-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Александров Георгиев – кандидат за кмет на община Ветово, срещу решение № 77 от 19 октомври 2015 г. на ОИК в община Ветово, област Русе

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-103 от 23.10.2015 г. Георги Александров Георгиев – кандидат за кмет на община Ветово, срещу решение № 77 от 19 октомври 2015 г. на ОИК в община Ветово, област Русе.

В жалбата се прави възражение срещу предсрочното прекратяване на пълномощията на член на общинската избирателна комисия – Сашо Иванов Цанков. Жалбоподателят счита, че компетентната избирателна комисия относно предсрочно прекратяване на пълномощията му е Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срока по чл. 88, ал. 1 ИК, но е недопустима като подадена от лице без правен интерес, тъй като кандидатите за общински съветници и за кметове не са страна в производството по назначаване и освобождаване на членовете на общинската избирателна комисия.

Централната избирателна комисия приема подадената жалба като сигнал срещу действие на ОИК – Ветово, обективирано в решение № 77 от 19 октомври 2015 г., и като го разгледа в цялост, счита решението за нищожно като постановено при липса на материална компетентност от страна на ОИК – Ветово, назначена с Решение № 1777-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Решение № 77 от 19 октомври 2015 г. на ОИК – Ветово, е постановено по повод заявление от 17 октомври 2015 г. на Сашо Иванов Цанков за предсрочно прекратяване на пълномощията му като член на ОИК. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ИК назначаването и освобождаването на членовете на общинските избирателни комисии е в правомощията на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 77 от 19 октомври 2015 г. на ОИК в община Ветово, област Русе.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Александров Георгиев – кандидат за кмет на община Ветово, срещу решение № 77 от 19 октомври 2015 г. на ОИК в община Ветово, област Русе като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения