Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2774-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мирослав Тенев Тенев срещу решение № 316- МИ от 16.10.2015 г. на ОИК – Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1435 от 19.10.2015 г. от Мирослав Тенев Тенев срещу решение № 316- МИ от 16.10.2015 г. на ОИК – Пловдив, с което е оставен без уважение сигнал с вх.№104 от 15.10.2015 г.

При извършената проверка относно редовността на жалбата, Централната избирателна комисия констатира, че към преписката по жалбата се съдържа пълномощно № 004/ 13.10.2015 г. от Иван Борисов Тотев – областен координатор на ПП ГЕРБ в полза на Мирослав Тенев Тенев. Жалбоподателят е подал жалбата от свое име, приложеното пълномощно не е вписано като представен към жалбата документ, поради което ЦИК я приема като подадена от лицето само в качеството му на избирател с постоянен адрес в гр.Пловдив, ул.“Босилек“ №19, ет.3, ап.8.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес. Същата е допустима, разгледана по същество е основателна.

Жалбоподателят счита, че оспореното решение е постановено в противоречие с материалния закон, не е взето отношение по съществото на сигнала и иска да се отмени като незаконосъобразно. Твърди се, че ОИК е взела решение относно място, на което са поставени агитационни материали, различно от мястото, посочено в сигнала.

Сигналът, подаден пред ОИК по повод на който е взето оспореното решение е постъпил в комисията по електронна поща. В него се твърди за извършване на предизборна агитация в двора на сградата на администрацията на район „Западен“ в община Пловдив, находяща се на адрес ул.“Вечерница“ №1А в непосредствена близост до централния вход на административната сграда с призив за подкрепа на Славчо Стоев Атанасов- кандидат за кмет на община Пловдив, предложен от местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ- НФСБ И ВМРО“. В оспореното решение ОИК –Пловдив посочва, че след постъпването на сигнала двама членове на ОИК са извършили проверка на място за наличие или липса на обстоятелствата, включени в сигнала. Видно от решението проверката е установила резултат за автобусна спирка на ул.“Царевец“, което е място, различно от посоченото в сигнала. Липсват данни дали ул.“Вечерница“ и ул.“Царевец“ са едно и също място. Към преписката по жалбата, изпратена от ОИК не е приложен протокол от заседанието на комисията от 16.10.2015 г., а такъв не е публикуван и на интернет страницата на ОИК, за да може ЦИК да извърши преценка според разискванията по сигнала, проведени в ОИК. В решението ОИК е посочено, че при извършване на проверката им е предоставено писмо №15 ПС 101 от 18.09.2015 г. на зам.кмет на общината, с което е дадено разрешение на местната коалиция за разполагане на шатри във връзка с предизборната кампания. Посочените в писмото места са неотносими към сигнала, с който е била сезирана ОИК, тъй по тях не се спори, не се сочат като място на нарушение в сигнала. За пълнота следва да се отбележи, че не съвпадат и с местата, определени със заповед №15ОА2462 от 11.09.2015 г. на кмета на община Пловдив за поставяне на агитационни материали. Предвид противоречието между мястото, за което е била сезирана ОИК, че се извършва неправомерна предизборна агитация и мястото, посочено в оспореното решение, на което ОИК е извършила проверка, оспореното решение следва да се отмени и преписката да се върне за ново разглеждане след извършване на проверка относно липса или наличие на нарушение на посоченото в сигнала на подателя място.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 316-МИ от 16.10.2015 г. на ОИК – Пловдив.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Пловдив, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения