Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2772-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от СДРУЖЕНИЕ ИНФРАНЮ – БЪЛГАРИЯ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 29 от 22.10.2015 г. СДРУЖЕНИЕ ИНФРАНЮ – БЪЛГАРИЯ, представлявано от Крюстьо Илиев Петков, чрез упълномощен представител Кристиан Ивайлов Петков за регистрация на сдружението за наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 14.08.2015 г., издадено по ф.д. № 10781/2007 г. от СГС Ф.О. VІ-21 състав; списък на хартия и на CD, съдържащ имената, единният граждански номер на 20 анкетьори и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъкът е представен и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания, извадка от секции за проучване на изборите за общински съветници и кметове.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД установява, че не са установени несъответния за лицата, включени в списъка за наблюдатели – всичките 6 лица, предложени за наблюдатели, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА СДРУЖЕНИЕ ИНФРАНЮ – БЪЛГАРИЯ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. шест лица, упълномощени представители на СДРУЖЕНИЕ ИНФРАНЮ – БЪЛГАРИЯ, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Николай Димитров Сертов

2.

Васил Димитров Петров

3.

Мария Димитрова Сертова

4.

Даниела Стойчева Мутипева

5.

Николина Михайлова Чуклева

6.

Детлеф Йоаким Йоханес Кухенбекер

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър на наблюдателите, регистрирани за изборите за общински съветници и кметове.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения