Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2771-МИ/НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Петров Иванов – упълномощен представител на БСП, срещу решение № 131-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1508 от 22.10.2015 г. чрез ОИК – Ружинци, до Централната избирателна комисия от Иван Петров Иванов – упълномощен представител на БСП, срещу решение № 131-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци, с което е заличена регистрацията на Иванка Огнянова Иванова като председател на СИК № 053300009 – с. Бело поле, община Ружинци, и е анулирано издаденото й удостоверение. Със същото решение са дадени указания незабавно да бъде предложено друго лице от квотата на БСП като председател на посочената секционна избирателна комисия.

С комплектуваната от ОИК – Ружинци, преписка са представени: първоначалната жалба от Александър Иванов Александров – кандидат за кмет на община Ружинци от партия ГЕРБ; протокол № 15 от заседание на ОИК – Ружинци от 20.10.2015 г.; решение № 131-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци, с данни за обявяването на информационното табло и публикуването му.

В жалбата се твърди, че при постановяването на оспорваното решение са допуснати съществени процесуални нарушения, излагат се твърдения за несвоевременно разгласяване на решенията на ОИК – Ружинци, както и че същите се взимат при условията на непрозрачност и системни нарушения на ИК. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на оспореното решение. Изразява се становище, че общинската избирателна комисия няма правомощия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Направено е искане за отмяна на решението като недопустимо, незаконосъобразно и неправилно.

С решение № 131-МИ/НР от 20.10.2015 г. ОИК – Ружинци, е решила че във връзка с подадената жалба от Александър Иванов Александров не е налице несъвместимост за изпълнение задълженията на Иванка Огнянова Иванова като председател на СИК № 053300009 – с. Бело поле, община Ружинци, поради това, че нейният баща Огнян Иванов Петров е кандидат за общински съветници от листата ПП БСП за община Ружинци. Със същото решение ОИК – Ружинци е приела, че е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ, поради което е заличила регистрацията на Иванка Огнянова Иванова като председател на СИК, анулирала е издаденото й удостоверение и е указала незабавно да бъде предложено друго лице от квотата на БСП за председател на посочената СИК. Решението е взето при условията на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК, тъй като от присъствалите 11 членове на ОИК „за“ са гласували 7, и „против“ – 4, и следователно не е налице мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

Жалбата е редовна, подадена е своевременно от лице с правен интерес, а разгледана по същество е основателна.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, представена от ОИК – Ружинци, Централната избирателна комисия приема, че оспорваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗПУКИ в правомощията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е да установи наличието на конфликт на интереси. Производството по установяване на конфликт на интереси е регламентирано в ЗПУКИ. По изложеното ОИК – Ружинци не разполага с правомощия да установява конфликт на интереси. Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2, т. 7 от ИК пълномощията на член на комисия се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПУКИ. По административната преписка няма данни да е налице влязъл в сила акт по смисъла на чл. 51, ал. 2, т. 7 от ИК. Следователно не са налице предпоставките за предсрочното освобождаване на Иванка Огнянова Иванова като председател на СИК № 053300009 – с. Бело поле, община Ружинци.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 131-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци, в частта му, с която е прието, че е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ по отношение на Иванка Огнянова Иванова като председател на СИК № 053300009 – с. Бело поле, община Ружинци.

ОТМЕНЯ решение № 131-МИ/НР от 20.10.2015 г. на ОИК – Ружинци в останалата му част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения