Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 277-НС
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Илко Стоянов Стоянов – пълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, срещу Решение № 66-НС от 15.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Благоевград

В Централната избирателна комисия чрез Районна избирателна комисия – Благоевград, е постъпила жалба с вх. № 194 от 18.06.2021 г. от Илко Стоянов Стоянов – пълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, срещу Решение № 66-НС от 15.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Благоевград.

В жалбата се твърди, че решението, с което са назначени секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в община Сандански е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК.

Жалбоподателят счита, че РИК – Благоевград, е изготвила разпределение, което не е в съответствие с квотното разпределение съгласно Методическите указания към Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Твърди, че квотният принцип е нарушен по отношение на първата по големина парламентарно представена политическа партия в 45-то Народно събрание, като при квота от полагащи се 94 неръководни членове в СИК, на нея са предоставени 107.

В жалбата се твърди, че не е спазено изискването на Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК, а именно при назначаване съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, да се разпределят равномерно на територията на общината. Твърди се, че след направено сортиране в матрицата за разпределение на позициите в СИК се забелязва неравномерно разпределение на членовете в секциите с машинно гласуване и тези, в които ще се осъществява гласуване с хартиена бюлетина, като на ПП „Има такъв народ“ са предоставени неравномерно позиции на членове на СИК в секциите над 500 избиратели. Според жалбоподателя се наблюдава преимуществено предпочитание за присъствие на КП „ГЕРБ-СДС“ в секциите с над 100 избиратели, което буди съмнение за дискриминационно отношение към останалите парламентарно представени партии.

В заключение, жалбоподателят отправя искане да бъде отменено обжалваното решение като нецелесъобразно и незаконосъобразно.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и със съответното мнозинство.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Благоевград, а по същество – за неоснователна.

Видно от представените документи по преписката, свързана с жалбата, квотите за разпределение на членовете на СИК, определени с Решение № 25-НС от 01.06.2021г. на РИК – Благоевград, са съобразени с Решение № 124-НС от 26.05.2021г. на ЦИК. Съгласно методическите указания към решението са предвидени 162 места за КП „ГЕРБ-СДС“, от които 68 ръководни позиции. Видно от Приложение 1 към Решение № 66-НС от 15.06.2021 г. на РИК – Благоевград, на КП „ГЕРБ-СДС“ са разпределени 162 места, от които 68 ръководни позиции и 94 места за членове на СИК, а не 107, както твърди жалбоподателят. Съгласно методическите указания към решението са разпределени и местата за останалите партии и коалиции.

Съгласно чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, когато няма постигнато съгласие, РИК назначава членовете на СИК по направените предложенията на партиите и коалициите от консултациите. Това не се отрича от жалбоподателя, който сам посочва, че на база на индивидуалните предложения на всяка политическа партия РИК – Благоевград, е изготвила разпределението.

Неоснователни са твърденията, че местата, полагащи се на партиите и коалициите, са разпределени неравномерно на територията на общината. Партиите и коалициите имат свои представители във всички секции, а РИК – Благоевград, има оперативна самостоятелност да назначи секционните избирателни комисии по направените предложения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 66-НС от 15.06.2021 г. на РИК – Благоевград, и отхвърля жалбата на Илко Стоянов Стоянов – пълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, срещу Решение № 66-НС от 15.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Благоевград.

ВРЪЩА административната преписка на РИК в Първи изборен район – Благоевградски.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград, чрез РИК в Първи изборен район – Благоевградски, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения