Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 277-ЕП
София, 9 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД

С вх. № ЕП-20-224/08.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД. Към сигнала е приложен на 1 брой електронен носител със запис на платена форма на предизборна агитация – клип на ПП „ВМРО – БНД“, предоставена за разпространение на 03.05.2019 г. в програмата „BULGARIA ON AIR“ на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с видеоматериалите и извърши проверка, приема за установено следното:

Телевизионният материал безспорно има характер на предизборен агитационен материал, представен в рубрика „Избори за Европейски парламент“ на „BULGARIA ON AIR“, и носи задължителния атрибут на предизборно послание, съдържащо предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. В излъчения видеоматериал липсва означението, че е платена форма на отразяване на предизборната кампания на политическите партии и коалиции.

От извършената проверка на страницата на „BULGARIA ON AIR“ се установи, че е публикуван сключен договор с ПП „ВМРО - БНД“ със срок на излъчване от 25.04.2019 г. до 24.05.2019 г.

По силата на чл. 179 ИК задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. От предоставения предизборен агитационен материал е видно, че това изискване не е спазено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 във връзка с чл. 179, чл. 474, ал. 1 и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 179 ИК по отношение на „Инвестор.бг“ АД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, за излъчване на предизборен видеоматериал – клип на ПП „ВМРО – БНД“, предоставен на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД за разпространение в програмата „BULGARIA ON AIR“, излъчен на 03.05.2019 г. във времевия диапазон от 08:56:20 до 08:56:50 ч., който не е отделен чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, съдържащ надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Виктория Емилова Миткова, ЕГН ……………, в качеството й на представител на „Инвестор.бг“ АД.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения