Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 277-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-111 от 10.08.2011 г. от кмета на община Драгоман, Софийска област, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Драгоман.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Драгоман.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Драгоман, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Методиев Николов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Борисова Никифорова

 

СЕКРЕТАР:

Никола Венелинов Миков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ценка Кирилова Терзиева

 

 

Симеона Страхилова Боянова

 

 

Мариана Кирилова Иванова

 

 

Елена Василева Ангелова

 

 

Тодорка Миткова Дорутева

 

 

Десислава Лепоева Страшимирова

 

 

Бистра Георгиева Грозданова

 

 

Ваня Младенова Петрова

 

 

Десислава Валериева Андреева

 

 

Боянка Георгиева Пайталова

 

 

Валентина Ангелова Велинова-Александрова

 

 

Велина Александрова Пешева

 

 

Милена Димитрова Добрева

 

 

Яблена Руменова Стойчева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения