Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2769-МИ/НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Българска социалистическа партия, чрез Иван Маринов Каракашки, в качеството му на пълномощен представител на БСП

С Решение № 11067 от 22.10.2015 г. постановено по адм. дело № 12159/2015 г. ВАС обявява нищожността на Решение № 2658-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК като връща преписката за ново произнасяне след събиране на необходимите писмени доказателства. С решение № 2658-МИ/НР от 18.10.2015 г. ЦИК е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4 изр.второ от ИК на предложения проект за решение за оставяне на жалбата на ПП “Българска социалистическа партия“ без разглеждане като недопустима. С предходно свое Решение № 10714 от 14.10.2014 г. постановено по адм. дело №11753/2015 г. ВАС отменя Решение № 2493-МИ/НР от 05.10.2015 г. на ЦИК в частта му, с която е оставена без уважение жалбата на ПП „Българска социалистическа партия“ срещу Решения от 195 до 240 включително на ОИК Кюстендил, всички издадени на 29.09.2015 г. и връща преписката в тази й част на ЦИК за ново произнасяне след събиране на необходимите писмени доказателства.

Съобразявайки се с изложените мотиви в Решение № 10714 от 14.10.2015 г. на ВАС, четвърто отделение, постановено по адм. д. № 11753/2015 г. по описа на ВАС и дадените с него указания, ЦИК изиска цялата административна преписка от ОИК Кюстендил и след като се запозна със същата установи следното:

Видно от протокол от 16 септември 2015 г. от проведените при кмета на община Кюстендил консултации относно определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил в същите са участвали ПП „ГЕРБ“, КП „БСП ЛБ“, ПП „ДПС“, КП „Реформаторски блок“, КП „Патриотичен фронт“, КП „България без цензура“, ПП „Атака“ и ПП „АБВ“. Политическите партии не са постигнали съгласие относно съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил. ПП „Българска социалистическа партия“ не е участвала в консултациите за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил.

С решения от № 195 до 240 включително всички постановени на 29.09.2015 г. ОИК – Кюстендил при условията на чл. 91, ал. 12 от ИК е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил. Срещу тези решения е постъпила  жалба в ЦИК с вх. № МИ-15-1127 от 02.10.2014 г. от Българска социалистическа партия,  чрез Иван Маринов Каракашки, в качеството му на пълномощен представител на БСП. В същата се навеждат доводи, че оспорваните решения са незаконосъобразни, постановени при съществено нарушаване на принципите и разпоредбите на Изборния кодекс, заобикаляне на закона, съществено нарушаване на основните принципи на демокрацията и изискванията за честни и демократични избори. По същество са направени  две групи възражения. Първата е за допуснати нарушения при прилагането на разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ИК, доколкото в някои СИК ръководството било предоставено на трите парламентарно представени партии и коалиции, които заедно са регистрирали местна коалиция. Втората група доводи касае допуснати нарушения при назначаването на комисиите във връзка с направените предложения на кмета на общината. Твърди се още, че с постановените решения ОИК – Кюстендил е назначила съставите на СИК на територията на гр. Кюстендил и населените места в община Кюстендил в нарушение на разпоредбите на чл. 92, ал. 3 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. В подкрепа на първата група доводи конкретно е посочено, че при назначаването на СИК 102900059, назначена от ОИК – Кюстендил с решение № 196 от 29.09.2015 г. е нарушена разпоредбата на чл. 92, ал. 3, предложение второ, тъй като председателят бил от квотата на Патриотичен фронт, зам.-председателят – от квотата на Реформаторски блок, а секретарят от квотата на ГЕРБ, а от друга страна с решение № 62 от 14.09.2015 г. ОИК – Кюстендил е регистрирала за участие местна коалиция „КЮСТЕНДИЛ“, в състава на която влизат парламентарно представените партии и коалиции – ГЕРБ, РБ, ВМРО – БНД и НФСБ, образуващи Патриотичния фронт. Със създаването на този нов политически субект за участие в местни избори 2015 г., формиран от визираните партии, чиито членове представляват изцяло състава на визираната СИК, според жалбоподателят се нарушавала забраната, разписана в чл. 92, ал. 3, пр. 2 от ИК, тъй като цялото ръководство е съставено от представители на регистрираната за участие в изборите за общински съветници и за кметове местна коалиция „КЮСТЕНДИЛ“. Твърди се също така, че както в конкретната СИК, така и във всички останали на територията на избирателен район 1029 – Кюстендил е нарушен и установения в пр. 1 от чл. 92, ал. 3 от ИК баланс на членовете в СИК, като представители на визираната местна коалиция имат мнозинство във всички секционни комисии. Въпреки, че самият жалбоподател отчита безспорния факт, че текстовете в ИК касаят парламентарно представените партии и коалиции и тези, които имат представители в Европейския парламент, то същият твърди, че както ИК, така и принципите на изборното законодателство изискват провеждането на честни, прозрачни и демократични избори. С оглед на горното се извежда извода, че така назначените състави на СИК в мнозинството си с представители на един регистриран за участието в изборите субект на местно ниво е индиция за липса на неутралност и безпристрастност в изборния процес и на законност на изборните резултати. ЦИК счита наведените в жалбата оплаквания на жалбоподателят относно нарушение на чл. 92, ал. 3 от Изборния кодекс и т. 15 от Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК при назначаването на СИК на територията на община Кюстендил за неоснователни, тъй като не намират обосновка в закона твърденията им, че при определяне на ръководствата и съставите на СИК, ОИК следвало да се съобрази с регистрираните местни коалиции, съдържащи в състава си парламентарно представени партии и да съобрази решенията си с този факт. Самите жалбоподатели не оспорват, че текстовете в ИК, отнасящи се до назначаването на СИК касаят именно парламентарно представени партии и коалиции и такива, които имат представители в Европейския парламент. В тази връзка са разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ИК относно провеждане на консултациите при кмета на общината и чл. 92 от ИК относно съставите на СИК. Ето защо ЦИК счита, че в тази й част жалбата се явява неоснователна.

По отношение на второто възражение, че ОИК – Кюстендил е допуснала нарушения при назначаване съставите на СИК на територията на община Кюстендил  във връзка с направените предложения от кмета на общината  като неправомерно е разпределила представителите в ръководствата на СИК от квотата на БСП, като им е предоставила  ръководни позиции предимно в образуваните СИК в малките населени места, състоящи се от седем членове и с брой на избирателите в изборния минимум за образуване на секция ЦИК счита същото за неоснователно поради следното: ОИК Кюстендил е спазила абсолютно точно процентното съотношение в броя на представителите както на КП БСП ЛБ, така и на останалите парламентарно прадставени партии и коалиции, имащи право на представителство в СИК, както в ръководството така и в членския им състав, като по този начин се е съобразила изцяло с разпоредбата на т. 14, предложение последно от Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и имплицирания в него демократичен принцип на равномерност на разпределение, гарантиращ обективност, честност и законност на изборния процес.

При назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил, ОИК – Кюстендил е спазила изцяло изискванията на Изборния кодекс, отнасящи се до условията за назначаване на съставите на СИК, включително изискванията на чл. 92 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, в което се съдържат методически указания за определяне съставите на секционните избирателни комисии на териториите на общините в предстоящите избори за общински съветници и за кметове.

 Видно от представеното разпределение на членовете на секционните  избирателни комисии на територията на община Кюстендил по длъжности и партийна принадлежност ПП „ГЕРБ“ има 323 членове от които 110 ръководство, КП „БСП ЛБ“ има 152 членове, от които 57 ръководство, ПП „ДПС“ има 140 членове, от които 52 ръководство, КП Реформаторски блок“ има 90 членове, от които 33 ръководство, КП „Патриотичен фронт“ има 70 членове, от които 26 ръководство, КП „ББЦ“ има 55 членове, от които 20 ръководство, ПП „АТАКА“ има 43 от които 16 ръководство и ПП „АБВ“ има 43 членове, от които 16 ръководство. Въпреки, че в ИК не е предвидено деление на СИК на  „градски“ и „селски“ за пълнота следва да се отбележи, че от полагащите се на КП „БСП ЛБ“ 57 ръководни места, 31 са в т. нар. „градски“ СИК,  а от назначените 19 председатели от квотата на КП „БСП ЛБ“, 10 са в „градски“ СИК и 9 в „селски“.

С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че при назначаването на СИК на територията на община Кюстендил, ОИК – Кюстендил е спазила всички изисквания на Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и методиката към него относно разпределението в ръководствата и съставите на СИК и е съобразила решенията си с тях.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия намира оспорваните решения за правилни, законосъобразни и обосновани, а жалбата срещу тях – за неоснователна.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Българска социалистическа партия срещу решения от № 195 до № 240, всички от 29.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения