Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2768-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 22 (22-1) от 23.10.2015 г. за регистрация на фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“, представлявана от Румяна Виденова Алексиева, с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Румяна Виденова Алексиева в полза на 54 (петдесет и четири) лица – упълномощени представители на фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 20.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондацията и на лицата в управителните органи на фондацията се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Осемнадесет от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на фондацията не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и че не са регистрирани като кандидати за общински съветници и за кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 54 (петдесет и четири) упълномощени представители на фондация „ДЪЛГОЛЕТИЕ В БАНКЯ“, както следва:

Име, презиме и фамилия

1.                

Гълъбена Борисова Добринова

2.                

Парашкева Георгиева Григорова

3.                

Петко Ангелов Тонков

4.                

Христина Венциславова Петрова

5.                

Елена Каменова Каменова

6.                

Йорданка Тодорова Костова

7.                

Емилия Петрова Петкова

8.                

Таня Георгиева Гергинова

9.                

Петранка Георгиева Стоянова

10.            

Калоян Стефанов Стефанов

11.            

Камелия Юлиянова Александрова

12.            

Павел Георгиев Павлов

13.            

Десислава Иванова Алексиева-Павлова

14.            

Диана Милчова Александрова

15.            

Роза Александрова Милчова

16.            

Росен Иванов Савов

17.            

Благой Тодоров Тодоров

18.            

Стоил Младенов Йорданов

19.            

Йордан Младенов Тодоров

20.            

Янислав Георгиев Георгиев

21.            

Иван Димитров Станимиров

22.            

Димитър Ивайлов Павлов

23.            

Петър Валериев Циков

24.            

Венцислав Йорданов Божилов

25.            

Венцислав Христов Григоров

26.            

Борян Цветанов Стоянов

27.            

Стоян Дечков Михайлов

28.            

Денислав Григоров Димитрушев

29.            

Георги Александров Костадинов

30.            

Кирил Янков Христов

31.            

Ивайло Павлов Дойчинов

32.            

Емил Георгиев Йорданов

33.            

Петър Емилов Венков

34.            

Добрин Захариев Витов

35.            

Петър Иванов Никифоров

36.            

Радослава Боянова Ранкова

37.            

Методи Бориславов Илиев

38.            

Валентин Иванов Асенов

39.            

Васил Асенов Димитров

40.            

Михаил Живков Василев

41.            

Малин Минков Димитров

42.            

Любомир Стефанов Гетов

43.            

Николай Александров Димитров

44.            

Александър Георгиев Вучков

45.            

 Павел Велинов Стоянов

46.            

Дейвид Ивайлов Владимиров

47.            

 Борислав Методиев Войнов

48.            

Василка Стоянова Тодорова

49.            

Страхил Михалов Христов

50.            

Александър Николов Александров

51.            

Янислав Димитров Василев

52.            

Петър Василев Костов

53.            

Борислав Димитров Стефанов

54.            

Мария Димитрова Иванова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения