Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2767-МИ/НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 36/23.10.2015 г. от сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“, представлявано от Маряна Валентинова Борисова – председател на УС с искане за регистрация на неправителствена организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на сдружението, издадено на 20.10.2015 г.  от Окръжен съд – Благоевград по ф.д. № 20071200801333; пълномощно от Маряна Валентинова Борисова в полза на 12 (дванадесет) лица, упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“ и   списък имената и единните граждански номера на упълномощените лица за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представени на технически носител.

На 23.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всичките лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

 От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие  с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове 6 (шест) упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“, както следва:

1.

Маряна Валентинова Борисова

2.

Весела Георгиева Иванова

3.

Ромарио Юриев Кочев

4.

Борислав Валентинов Борисов

5.

Зойка Лазарова Калинова

6.

Димитринка Магдаленова Данева

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения