Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2767-МИ/НР
София, 23.10.2015

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 36/23.10.2015 г. от сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“, представлявано от Маряна Валентинова Борисова – председател на УС с искане за регистрация на неправителствена организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на сдружението, издадено на 20.10.2015 г.  от Окръжен съд – Благоевград по ф.д. № 20071200801333; пълномощно от Маряна Валентинова Борисова в полза на 12 (дванадесет) лица, упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“ и   списък имената и единните граждански номера на упълномощените лица за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представени на технически носител.

На 23.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всичките лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

 От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие  с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове 6 (шест) упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ“, както следва:

1.

Маряна Валентинова Борисова

2.

Весела Георгиева Иванова

3.

Ромарио Юриев Кочев

4.

Борислав Валентинов Борисов

5.

Зойка Лазарова Калинова

6.

Димитринка Магдаленова Данева

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1682-НС / 14.11.2019

    относно: обявяване на Стоян Радков Божинов за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

  • № 1681-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Венцислав Ангелов срещу решение № 174-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • № 1680-МИ / 14.11.2019

    относно: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

  • всички решения