Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2766-МИ/НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 23 (23-1) и вх. № 8 (8-1) от 22.10.2015 г. от „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“, подписано от представляващия Галина Тодорова Николова – председател на УС, регистриран с Решение на ЦИК № 2396-МИ от 29.09.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за референдума) са приложени: пълномощно от Галина Тодорова Николова, представляващ, в полза на 22 (двадесет и две) лица – упълномощени представители на „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

От писмо от 22.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 21 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. За едно от лицата са констатирани несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 21 упълномощени представители на „Гражданско движение ДНЕС – Общество срещу произвола“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Анна Валентинова Ризова

2.       

Здравко Петров Петров

3.       

Катрин Руменова Сукалинска

4.       

Мариела Руменова Сукалинска

5.       

Петър Здравков Петров

6.       

Ведат Мустафа Кутя

7.       

Недим Ибрахим Мухамед

8.       

Недим Якуб Мухамед

9.       

Феим Исмаил Арнаут

10.  

Божин Цветанов Стоянов

11.  

Ванеса Руменова Бишева

12.  

Венетка Петрова Стоянова

13.  

Георги Павлов Ризов

14.  

Димка Асенова Гечева

15.  

Емилия Божинова Бишева

16.  

Иванка Николова Ръжданова

17.  

Мария Стойчева Ризова

18.  

Пенчо Костадинов Стойчев

19.  

Петър Асенов Ръжданов

20.  

Стоица Георгиев Ръжданов

21.  

Цветан Стоянов Стоянов

ОТКАЗВА да регистрира Даниела Славчова Петрова, ЕГН …, невалидно ЕГН.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичните регистри за изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения