Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2765-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на „АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ИКОНОМИСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 35 от 22.10.2015 г. от „АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ИКОНОМИСТИ“, представлявано от Нончо Иванов Димитров, чрез Димитър Любомиров Киров, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 16.10.2015 г. от СГС, по ф.д. № 7785/2002 г., VІ-3 с-в; пълномощно от Димитър Любомиров Киров, упълномощен представител на асоциацията, в полза 8 (осем) лица – представители на „АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ИКОНОМИСТИ“; списък, подписан от представляващия сдружението, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 22.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 7 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. При едно лице е констатирано несъответствие.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ИКОНОМИСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 7 упълномощени представители на „АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ИКОНОМИСТИ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Красимир Борисов Нинков

2.

Ивайло Веселинов Маринов

3.

Миглена Петкова Симеонова

4.

Галя Райкова Георгиева

5.

Дилян Петров Петров

6.

Нончо Иванов Димитров

7.

Димитър Недялков Стойчков

ОТКАЗВА да регистрира като наблюдател ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, лицето е кандидат от НАРОДЕН СЪЮЗ

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения