Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2763-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ивайло Илиев Илиев – кандидат за кмет на община Провадия от местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“

Постъпила е жалба с вх. № МИ-13-28 от 23.10.2015 г. от Ивайло Илиев Илиев – кандидат за кмет на община Провадия от местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“ по електронната поща на ЦИК. Към жалбата са приложени копие на образец на бюлетина за избор на кмет на община – 1 бр.; копие на образец на бюлетина за избор на общински съветници – 1 бр.; копие на образец на бюлетина за избор на кмет на кметство – 6 бр. и копие на образец на бюлетина за избор на общински съветници в община Марица – за сравнение; копие на удостоверение № 29/13.09.2015 г. на ОИК – Провадия.

Жалбоподателят сочи, че след като са видели публикуваните на 22.10.2015 г. от ОИК – Провадия образци на бюлетини за гласуване в местни избори 2015 г., е установено, че наименованието на местната коалиция не е изписано във вида, в който е заявено. В удостоверение № 29/13.09.2015 г. на ОИК – Провадия било указано, че наименованието на местната коалиция се изписва с пълни думи по следния начин: „местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“, а в бюлетините за гласуване е изписано – МК „Провадия днес“, което било в противоречие с изборното законодателство. Изложени са твърдения, че описаната грешка е недопустима и води до заблуда на „гласоподавателите“ на община Провадия. Наведени са доводи, че изложеното е тенденциозно и в подкрепа на това следва да се има и предвид допусната грешка в официалното печатно издание на община Провадия при изписване на имената на Ивайло Илиев Илиев. Въз основа на изложеното в жалбата се иска да бъде извършена корекция в бюлетините за гласуване на местни избори, които ще се произведат на 25 октомври 2015 г., като бъде изписано коректно наименованието на местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“ по следния начин местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“.

След като разгледа документите в преписката по жалбата, извърши служебна проверка, запозна се с решения № 37, № 38 и № 39 от 13.09.2015 г. на ОИК – Провадия относно регистрация на местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“ в изборите за общински съветници и за кметове в община Провадия, и решения от № 194 до № 215 от 01.10.2015 г. на ОИК – Провадия относно утвърждаване образци на бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове, образците на бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове, публикувани на официалната интернет страница на ОИК – Провадия, служебно изисканото от Централната избирателна комисия от ОИК – Провадия, заявление за регистрация на местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“ по чл. 148 от ИК, както и решение № 162 на ОИК – Провадия от 23.09.2015 г. относно проведен жребий за определяне поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и независимите кандидати в ОИК, Централната избирателна комисия приема следното:

Жалбата по своята правна същност представлява жалба срещу решенията за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове – цитирани в настоящото решение, както и срещу решенията за утвърждаване образците на бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове. Решенията са влезли в законна сила и представляват стабилни административни актове, те не са били оспорени от жалбоподателя по надлежния ред. В тази връзка Централната избирателна комисия счита, че жалбата се явява процесуално недопустима. В случай обаче, че би била допустима, същата би била и неоснователна по следните съображения:

Видно от заявление с вх. № 3 от 12.09.2015 г. на ОИК – Провадия, заявеното наименование на местната коалиция за изписване в бюлетината не съответства на изложеното за коректно от жалбоподателя наименование на местната коалиция, посочено от него в разглежданата жалба. В решенията за регистрация на местната коалиция за изборите за общински съветници и за кметове, приети от ОИК – Провадия, липсват диспозитиви как следва да се изпише наименованието върху бюлетината при отпечатването й. Тези решения не са оспорени от жалбоподателя, нито има данни да е поискано допълване в частта за изписване наименованието на коалицията в бюлетината. Отделно, в решение № 162 на ОИК – Провадия наименованието на местната коалиция отново е изписано така, както е посочено и в образците на бюлетините. Централната избирателна комисия счита, че въпросът относно начина на изписване на наименованието на местната коалиция върху бюлетината е следвало да бъде изяснен, съответно оспорен, от жалбоподателя преди влизането в сила на всички цитирани по-горе решения на ОИК – Провадия.

Към настоящия момент бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове за община Провадия са отпечатани и се съхраняват по надлежния ред до предаването им на секционните избирателни комисии.

Искането за корекция в бюлетините, направено от жалбоподателя, би следвало да бъде оставено без уважение, в случай че жалбата би била допустима, тъй като основната част от съдържанието на бюлетината обхваща наименованието на коалицията, името на кандидата и номера, с който ще участва, както и законово определените реквизити съгласно чл. 420 и сл. от ИК, а именно: името на общината и номера на изборния район, наименованието за кой вид избор е бюлетината и пр.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от във връзка с чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивайло Илиев Илиев – кандидат за кмет на община Провадия от местна коалиция „ПРОВАДИЯ ДНЕС“ като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения