Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2763-ПВР/МИ
София, 14 август 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девин, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № 720/08.08.2013 г. от Руси Вадимов Чаушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Девин, за промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян. Предлага се на мястото на Ирина Асенова Уйковска - зам.-председател на комисията, да бъде назначена Мария Георгиева Андонова, на мястото на Васил Симеонов Василев - член на комисията, да бъде назначен Веселин Руменов Порязов и на мястото на Димитрина Георгиева Георгиева - член на комисията, да бъде назначен Юри Рашков Бочуков. Към предложението са приложени: заявления от Ирина Асенова Уйковска, Димитрина Георгиева Георгиева и Васил Симеонов Василев за освобождаването им от състава на ОИК - Девин; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК от Мария Георгиева Андонова, Веселин Руменов Порязов и Юри Рашков Бочуков; копия от дипломите за завършено висше образование на Веселин Руменов Порязов и Юри Рашков Бочуков и копие от дипломата за завършено полувисше образование на Мария Георгиева Андонова; 3 бр. пълномощни и протокол № 6 от 02.08.2013 г. от проведено заседание на Общинското ръководство и членове на ПП „ГЕРБ" - Девин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Девин, област Смолян, Ирина Асенова Уйковска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Васил Симеонов Василев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Димитрина Георгиева Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Девин, област Смолян, Мария Георгиева Андонова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Веселин Руменов Порязов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Юри Рашков Бочуков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения