Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2762-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Делян Василев Дамяновски – упълномощен представител на ПП БСП за община Мездра, срещу решение № 188-МИ от 22.10.2015 г. на ОИК – Мездра

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-363 от 23.10.2015 г. до Централната избирателна комисия от Делян Василев Дамяновски – упълномощен представител на ПП БСП за община Мездра, срещу решение № 188-МИ от 22.10.2015 г. на ОИК – Мездра, относно назначаване на застъпници на партия БСП.

Към жалбата са приложени: заявление № 68-МИ за регистрация на застъпници на кандидатска листа за избори за кмет на община Мездра; решение № 188-МИ от 22.10.2015 г. и пълномощно.

Жалбоподателят твърди, че с решение № 188-МИ ОИК – Мездра е отказала регистриране на застъпници на Българска социалистическа партия за избор на кмет на община Мездра. Съгласно чл. 117, ал. 6 от ИК една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден, тъй като при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ПП Българска социалистическа партия участва с три кандидатски листи – за общински съветници, за кмет на община Мездра и за кметове на населени места в общината, съгласно чл. 117, ал. 4 от ИК няма пречка те да бъдат регистрирани. Общинската избирателна комисия неправилно и незаконосъобразно е отказала регистрирането.

Жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице в законоустановения срок, поради което е допустима. Разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия се запозна с материалите по преписката и установи, че на свое заседание от 22.10.2015 г. ОИК – Мездра е разгледала заявлението за регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на община Мездра, заведено с вх. № 11 от 21.10.2015 г. от партия БСП чрез упълномощеното лице Делян Василев Дамяновски. Председателят на ОИК – Мездра е предложил проект за вземане на решение, с което да бъдат регистрирани застъпници на кандидатска листа за кмет на община от партия БСП. При гласуването така предложеният проект не е постигнал необходимото мнозинство от две трети от присъстващите за приемане на решението за регистрация. От присъстващите в залата 10 членове на ОИК – „за“ проекта са гласували трима, „против“ проекта са гласували седем, поради което ОИК – Мездра, е взела отхвърлително решение в хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК.

Предвид горното Централната избирателна комисия приема, че жалбата е основателна и решението на ОИК следва да бъде отменено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния код Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 188-МИ от 22.10.2015 г. на ОИК – Мезда.

УКАЗВА на ОИК – Мездра да регистрира предложените за регистрация застъпници на кандидатска листа за изборите за кмет на община Мездра от партия Българска социалистическа партия на основание чл. 117, ал. 4 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения