Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2760-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Митко Иванов – вид кмет на община Ружинци срещу решение № 124-МИ/НР от 19.10.2015 г. на ОИК – Ружинци

Постъпила е жалба с вх. № МИ-06-633 от 21.10.2015 г. от Митко Иванов – вид кмет на община Ружинци срещу решение № 124-МИ/НР от 19.10.2015 г. на ОИК – Ружинци, с което ОИК е обявила „писмо вх. № 3444 (вх.№3434) от 02.10.2015 г. на Зам.кмет община Ружинци за незаконосъобразно в нарушение на чл. 181, ал. 1, във вр. с ал. 3 от ИК, във вр. с чл. 7, ал. 1 и чл. 9, ал. 2 от ЗСММ“ и е задължила „незабавно Кмета на Община Ружинци да предостави помещения за провеждане на предизборни събрания на партия „ГЕРБ“. В жалбата се излагат съображения, че ОИК – Ружинци не е компетентна и няма правомощия да се произнася по законосъобразността на кореспонденцията на община Ружинци. Поддържа се, че община Ружинци има единствено правомощие да предоставя помещения за извършване на разяснителна кампания за провеждането на национален реферндум. Така също, че чл. 182, ал. 1 от ИК въвежда забрана за извършване на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Прави се искане ЦИК да обяви атакуваното решение за нищожно, недопустимо, а при условията на евентуалност да го отмени като неправилно и незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия след като се запозна с жалбата намира, че същата е процесуално допустима, като подадена в срока за обжалване предвиден в чл. 88 от ИК и от лице с правен интерес, а по същество се явява основателна.

Централната избирателна комисия от фактическа страна приема за установено следното: ОИК – Ружинци е сезирана с жалба от кандидат за кмет на община Ружинци срещу действия на кмета на общината, който е отказал да предостави закрито помещение за провеждане на предизборни събрания на партия „ГЕРБ“. Отказът на кмета е обективиран в писмо изх. № 3444 от 02.10.2015 г., с което е информиран общинския ръководител на ПП „ГЕРБ“, че за предстоящите избори няма да се предоставят помещения общинска собственост за провеждане на предизборна агитация, с цел равнопоставеност на големия брой участващи кандидати за представители на местна власт. Сочи, че в същия смисъл е издадена и заповед № 506 от 24.09.2015 г. от кмета на община Ружинци, която е влязла в сила.

Централната избирателна комисия от правна страна намира следното: ОИК – Ружинци е орган, осъществяващ дейностите по прилагане на изборния кодекс и в рамките на предоставената му на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 19, във вр. с раздел ІІ, глава дванадесета от ИК компетентност контролира провеждането на предизборна кампания на територията на изборния район. Не е в компетентността на ОИК да се произнася по жалби срещу действия на изпълняващия длъжността кмет на общината по искания за предоставяне на помещения общинска собственост обективирани в писмо, което няма белезите на индивидуален административен акт и не подлежи на самостоятелно обжалване. Освен изложеното, неправилно ОИК – Ружинци е приела, че предизборното събрание не представлява предизборна агитация по чл. 182 от ИК, а мероприятие което се организира съгласно ЗСММ.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 124-МИ/НР от 19.10.2015 г. на ОИК – Ружинци.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения