Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 276-МИ
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели при произвеждане на нови и частични избори

Постъпило е заявление с вх. № 1 в Регистъра на от 21.06.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели при произвеждане на нови и частични избори, подписано от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението. Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение 20-МИ-НЧ от изборните книжа) – 1 (един) бр.;

- списък с име и ЕГН на изрично упълномощено от сдружението лице, което да бъде регистрирано като наблюдател за страната при произвеждане на нови и частични избори, списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица е предложено за регистрация като наблюдател в страната 1 лице.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на чл. 112 ал. 1 т. 1 от Изборния кодекс, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 21.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо вх.№ НС-00-607 от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицето, предложено да бъде регистрирано като наблюдател от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицето от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията същото отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на нови и частични избори като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдател 1 (един) упълномощен представител на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

Ангел Милчев Ризов

 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения