Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 276-ЕП
София, 09.05.2019

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 180 ИК от доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД

С вх. № ЕП-20-228/08.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на чл. 180 ИК от доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД. Към сигнала е приложен запис на 1 брой електронен носител, съдържащ запис на платена форма на предизборна агитация на ПП „ВМРО – БНД“, предоставена за разпространение на 30.04.2019 г. в 08:54 ч. в програма Радио „България он ер“/Bulgaria ON AIR на доставчика на медийни услуги. Приложено е и копие от таблица с информация за сключените договори от доставчика, публикувана в неговия сайт.

Централната избирателна комисия след като се запозна с видеоматериалите и извърши проверка, приема за установено следното:

Представеният запис представлява платена форма на предизборна агитация на ПП „ВМРО – БНД“, предоставена за разпространение на 30.04.2019 г. в 08:54 ч. в програма Радио „България он ер“/Bulgaria ON AIR на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД.

Доставчикът на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД няма обявен на интернет страницата си договор с ПП“ВМРО – БНД“ за предоставяне на рекламно време в програмата на Радио „България он ер“/Bulgaria ON AIR.

Съгласно разпоредбата на чл. 180 ИК доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявят на интернет страницата си информация за договорите, в това число безвъзмездните договори, сключени с партиите и коалициите във връзка с предизборната кампания.

Централната избирателна комисия счита, че е налице нарушение на изискването на чл. 180 ИК от страна на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 180, чл. 484 и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл.180 ИК от страна на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД, вписан в Агенция по вписванията с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“ бул. „Брюксел“ № 1, представляван от Виктория Емилова Миткова за това, че на 30.04.2019 г. в 08:54 ч. в програма Радио „България он ер“/Bulgaria ON AIR е излъчена платена форма на предизборна агитация на ПП „ВМРО – БНД“, без да е публикувана на интернет страницата на доставчика информация за сключен договор с ПП „ВМРО – БНД“ във връзка с публикувани предизборни материали.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Виктория Емилова Миткова в качеството й на представител на „Инвестор.бг“ АД.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения