Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 276-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Севлиево, област Габрово, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-22 от 05.08.2011 г. от кмета на община Севлиево, област Габрово, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 25.07.2011 г. и на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Севлиево.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Севлиево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Севлиево, област Габрово, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тони Кирилов Памукчиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Лъчезар Иванов Лалев

 

СЕКРЕТАР:

Иглика Иванова Иванова-Събева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Маруся Красимирова Минчева

 

 

Ивайло Марков Ванков

 

 

Георги Иванов Георгиев

 

 

Мариета Христова Драшков

 

 

Ваня Иванова Гатева

 

 

Станимир Симеонов Венков

 

 

Соня Борисова Семова

 

 

Радослав Василев Славов

 

 

Миглена Ценкова Йорданова

 

 

Силвия Алексиева Москова

 

 

Авдин Нури Алиева

 

 

Сабие Яшарова Ходжева

 

 

Михаил Ганчев Михайлов

 

 

Цветомир Маринов Христов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения