Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2753-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2 (2-1) от 22.10.2015 г. от сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“, подписано от представляващия Бистра Тодорова Иванова – председател на УС, чрез Дафинка Георгиева Нешева, регистрирана с Решение на ЦИК № 2396-МИ от 29.09.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Дафинка Георгиева Нешева в полза на 18 (осемнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 22.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 18 упълномощени представители на сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СВОБОДНА И КАЧЕСТВЕНА АЛТЕРНАТИВА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Мартин Тодоров Василев

2.       

Любомир Христов Тодоров

3.       

Нина Бойкова Султова

4.       

Кремена Нейкова Нейкова

5.       

Мария Цветанова Матеева

6.       

Павлена Мирчева Янева

7.       

Димитър Генов Митов

8.       

Татяна Кирилова Микова

9.       

Горан Георгиев Петков

10.  

Ивайло Николов Василев

11.  

Виолета Асенова Ханджийска

12.  

Дмитрии Иванов Мутафчиев

13.  

Жанета Трифонова Коен

14.  

Иван Бориславов Иванов

15.  

Снежанка Първанова Герасимова

16.  

Лидко Христов Илиев

17.  

Стоян Николов Петров

18.  

Иван Кирилов Славов

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения