Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2752-МИ/НР
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА (АРОЛ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 6 (6-1) и вх. № 4 (4-1) от 22.10.2015 г. от сдружение АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА (АРОЛ), представлявано от Даниел Иванов Стоянов – председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 2412-МИ/НР от 29 септември 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: пълномощно от Даниел Иванов Стоянов в полза на 18 (осемнадесет) лица – представители на АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА (АРОЛ); списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 22.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 17 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Едно от лицата няма навършени 18 години

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 упълномощени представители на сдружение АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА (АРОЛ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Рачо Делев Георгиев

2.       

Минчо Иванов Минчев

3.       

Венцислав Димитров Симеонов

4.       

Гергана Иванова Симеонова

5.       

Росица Иванова Николаева

6.       

Калинка Георгиева Дойчинова

7.       

Радомир Драголов Дойчинов

8.       

Татяна Тодорова Йоцова

9.       

Румяна Живкова Карамфилова

10.  

Галина Димитрова Раева

11.  

Цветанка Минчева Янчева

12.  

Пенка Недева Захариева

13.  

Стефка Иванов Маринова

14.  

Пепа Георгиева Драгиева

15.  

Пенка Косева Тодорова

16.  

Валентина Тотева Иванова

17.  

Ивайло Драгомиров Николов

Отказва да регистрира като наблюдател Георги Росенов Георгиев, ЕГН …, няма навършени 18 години.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения