Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 275-НС
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – Разградски

С решение № 63-НС от 20 май 2021 г. Централна избирателна комисия е назначила състава на Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – Разградски.

С вх. № НС-15-475 от 19.06.2021 г. в Централна избирателна комисия е входирано писмо, с което РИК 18 – Разград, препраща по компетентност заявление № 68/19.06.2021 г. от Димитър Тодоров Бобуранов, член на РИК 18 – Разград. Заявлението съдържа волеизявление за подаване на оставка, което води до възникване на обстоятелството по чл. 51, ал. 2 ИК, обуславящо необходимостта от произнасянето на Централна избирателна комисия с решение за предсрочно прекратяване на правомощия на член на избирателна комисия.

С вх. № НС-15-475/1 от 21.06.2021 г. в Централна избирателна комисия е входирано писмо от Мария Григорова Господинова, областен координатор и пълномощник на ПП „Има такъв народ” за област Разград, с което е предложено лицето Жоро Михайлов Чобанов, ЕГН …, с юридическо образование, за назначаването му като член на РИК 18 – Разград на мястото на Димитър Тодоров Бобуранов. Към писмото са приложени диплома за висше юридическо образование и декларация от лицето.

Съгласно разпоредбата на чл. 67 ал. 1 ИК, в случаите на предсрочно прекратяване на правомощията на член на районна избирателна комисия, Централна избирателна комисия следва да назначи нов член от списъка с резервни членове по чл. 60, ал. 4 ИК на съответната партия или коалиция.

Предвид постъпилото заявление и направеното предложение, както и с оглед приложените към преписката документи, следва на мястото на Димитър Тодоров Бобуранов да бъде назначен Жоро Михайлов Чобанов, ЕГН ….

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК 18 – Разград, Димитър Тодоров Бобуранов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК 18 – Разград, Жоро Михайлов Чобанов, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения