Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 275-ЕП
София, 8 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Тихомиров Бареков срещу решение № 33-ЕП от 04.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № ЕП-15-39 от 06.05.2019 г. от Николай Тихомиров Бареков, в качеството му на кандидат за член на Европейския парламент от Република България. Жалбата е срещу решение № 33-ЕП от 04.05.2019 г. на Районна избирателна комисия (РИК) – Пловдив.

В жалбата си до ЦИК жалбоподателят твърди, че на проведено заседание РИК – Пловдив е разгледан устния сигнал на член на същия РИК – Кристиан Гьошев, сезирал комисията за нарушение на чл. 183, ал. 2 изр. 1 ИК от страна на коалиция „Коалиция за България“, във връзка с липсващ надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ върху агитационни материали. С обжалваното решение № 33-ЕП на РИК - Пловдив сигналът е оставен без уважение. Жалбоподателят смята, че решението е неправилно, незаконосъобразно, немотивирано и в противоречие с фактическата обстановка, включително и със снимковия материал, представен в хода на проверката, и иска неговата отмяна, установяване на нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. 1 ИК и връщане на преписката на Председателя на комисията за съставяне на АУАН на коалиция „Коалиция за България“.

Според жалбоподателя конструкция тип павилион на коалиция „Коалиция за България“, намираща се на ул. „Княз Александър I“ срещу № 41 в гр. Пловдив, е облепена с агитационни материали, върху които липсва задължителния надпис, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Налични са и 4 плаката със снимки на кандидатите за европейски представители от листата на коалицията и номер на бюлетината, като същите притежават горепосочения надпис и отговарят на законовите изисквания за агитационни материали. Според жалбоподателя обаче, самите надписи върху конструкцията на павилиона също са агитационни материали по смисъла на ИК, тъй като съдържат номера на бюлетината, различни призиви за подкрепа на коалицията, включително и името й и като такива трябва да имат задължителния надпис съгласно чл. 183, ал. 2, изр. 1 ИК.

На 03.05.2019 г. на свое заседание и след получаването на устния сигнал, РИК – Пловдив е сформирала комисия от 3-ма членове на работната група по жалби и сигнали, за извършване на проверка на място. След проверката и на основание събраните доказателства, на заседание проведено на 04.05.2019 г. РИК – Пловдив, приема решение № 33-ЕП, като преди това отхвърля проект на член на комисията – Кристиан Гьошев, с различен диспозитив и мотиви – установяване на нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. 1 ИК и съставяне на АУАН от председателя на комисията.

Мотивите на РИК – Пловдив след разглеждане и проверка на фактическата обстановка и приложения по преписката снимков материал са, че не може да бъде направен обоснован извод, че предизборният павилион в своята цялост като архитектурен обект, както и отделни негови конструктивни елементи могат да имат качеството на агитационни материали по смисъла на Изборния кодекс. Предизборният павилион има характер на преместваем обект за други обслужващи дейности по смисъла на ЗУТ и като такъв представлява индивидуален проект с конкретни архитектурно-художествени и инженерно-технически решения. От друга страна, поставените върху него плакати на кандидатски листи, безспорно са агитационни материали по смисъла на ИК и съдържат всички предвидени в разпоредбата на чл. 183 ИК реквизити.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Пловдив, а по същество – за неоснователна. Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото от ИК мнозинство.

Централната избирателна комисия намира, че в Изборния кодекс липсва легална дефиниция на понятието „агитационен материал“. Правилата за провеждане на предизборна кампания са уредени в Глава дванадесета на Изборния кодекс, а предизборната агитация в раздел втори на същата глава. Член 181, ал. 1 ИК гласи, че предизборната агитация се осъществява в устна или писмена форма и с използването на агитационни материали, които според чл. 183 ИК са със същата форма – партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. От така разписаната разпоредба може да се направи обоснованият извод, че макар и да не са описани изчерпателно различните видове агитационни материали, техен общ и основен белег е възможността за разпространение на физически носител – под формата на печатно произведение или аудио-визуален материал, разпространяван чрез доставчици на медийни услуги – радио, телевизия или интернет платформи. С оглед на изложеното ЦИК счита, че временните преместваеми обекти, какъвто е и конкретният павилион, нямат качеството на агитационни материали по смисъла на ИК нито в своята цялост, нито като отделни конструктивни елементи.

В конкретният случай се установява, че са спазени императивните изисквания на Изборния кодекс, и по конкретно изискването на чл. 183, ал. 2, изр. 1 ИК, що се отнася до предизборните агитационни материали – плакати с кандидатски листи, върху стените на предизборния павилион. Централната избирателна комисия счита, че при постановяване на оспорваното решение № 33-ЕП от 04.05.2019 г. РИК – Пловдив не е допуснал нарушения на материалния закон. Решението е правилно и следва да бъде потвърдено, а жалбата да бъде отхвърлена, като неоснователна поради липса на соченото в нея нарушение чл. 183, ал. 2, изр. 1 ИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Николай Тихомиров Бареков, срещу решение № 33-ЕП от 04.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив чрез РИК – Пловдив в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения