Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2749
София, 11 юли 2013 г.

ОТНОСНО: конкурс за старши счетоводител в администрацията на ЦИК

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 11 юли 2013 г. и докладна записка от и.д. главен секретар в администрацията на ЦИК Ивайло Цонковски с вх. № 555/25.06.2013 г. с приложени проекти на документи относно обявяване на конкурс за старши счетоводител в администрацията на ЦИК и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 26а от Изборния кодекс и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА конкурс за старши счетоводител в администрацията на ЦИК.
УПЪЛНОМОЩАВА председателя и секретаря на ЦИК да подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.
Обявлението за конкурса да се изпрати за публикуване в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в един централен ежедневник и на интернет страницата на ЦИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения