Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2747-МИ
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Петко Илиев Смиленов – пълномощник на НФСБ при община Стамболийски, срещу решение № 184-МИ/НР от 13.10.2015 г. на ОИК – Стамболийски

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-306 от 19.10.2015 г. чрез ОИК – Стамболийски, до Централната избирателна комисия от Петко Илиев Смиленов – пълномощник на НФСБ при община Стамболийски, срещу решение № 184-МИ/НР от 13.10.2015 г. на ОИК – Стамболийски.

Общинската избирателна комисия в изпълнение на указанията на ЦИК, дадени в Решение № 2566-МИ от 12.10.2015 г., е постановила решение № 184 от 13.10.2015 г. за премахване незабавно на агитационните материали на НФСБ, поставени в община Стамболийски и и за изпращане на решението на основание чл. 186, ал. 1 от ИК на кмета на община Стамболийски за предприемане на действия по компетентност.

В жалбата се излагат съображения, че неправилно ОИК – Стамболийски е приела, че плакатите, които следва да се премахнат, с надпис за „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“ са на ПП „НФСБ“. Твърди се, че плакатите са на кандидатите, описани в плакатите, които са радетели за „ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“ и че същите не са издадени от ПП „НФСБ“.

Към жалбата не е приложено пълномощно, от което да е видно, че Петко Илиев Смиленов е упълномощен от партия „НФСБ“ с права да подава жалби до Централната избирателна комисия.

Жалбата е подадена от лице без представителна власт по пълномощия.

Предвид горното Централната избирателна комисия приема, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния код Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Илиев Смиленов – пълномощник на НФСБ при община Стамболийски, срещу решение № 184-МИ/НР от 13.10.2015 г. на ОИК – Стамболийски, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения