Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2747
София, 11 юли 2013 г.

ОТНОСНО: конкурс за главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 11 юли 2013 г. и докладна записка от и.д. главен секретар в администрацията на ЦИК Ивайло Цонковски с вх. № 549/24.06.2013 г. с приложени проекти на документи относно обявяване на конкурс за главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 26а от Изборния кодекс и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА конкурс за главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя и секретаря на ЦИК да подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.

Обявлението за конкурса да се изпрати за публикуване в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в един централен ежедневник и на интернет страницата на ЦИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения