Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2745-МИ
София, 23 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Димитров Кърцаков – кандидат за кмет и общински съветник в община Ямбол, срещу решение № 73-МИ от 19.10.2023 г. на ОИК – Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба, ведно с административната преписка от ОИК – Ямбол, с вх. № МИ-15-900 от 20.10.2023 г. от Иван Димитров Кърцаков – кандидат за кмет и общински съветник в община Ямбол, срещу решение № 73-МИ от 19.10.2023 г. на ОИК – Ямбол.

С решение № 73-МИ от 19.10.2023 г. ОИК – Ямбол, е отхвърлила сигнала от Иван Димитров Кърцаков в качеството му на кандидат за кмет и общински съветник на община Ямбол за нарушение на чл. 182, ал. 3 ИК като неоснователен.

Жалбоподателят оспорва решението на ОИК – Ямбол, и моли за отмяна на същото, като иска от ЦИК произнасяне по подадения от него сигнал.

След като разгледа постъпилата жалба, ведно с административната преписка, Централната избирателна комисия счита следното:

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на ОИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият сигнал с вх. № 115 от 18.10.2023 г. до ОИК – Ямбол, има само уведомителен ефект, като не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред ОИК – Ямбол, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред ОИК – Ямбол, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван Димитров Кърцаков – кандидат за кмет и общински съветник в община Ямбол, срещу решение № 73-МИ от 19.10.2023 г. на ОИК – Ямбол.

Решението на ОИК – Ямбол, подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол, чрез ОИК – Ямбол, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения